รณรงค์ลดใช้พลาสติก

ที่มา : แนวหน้า


รณรงค์ลดใช้พลาสติก thaihealth


แฟ้มภาพ


พังงาเดินรณรงค์โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร


นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ให้มีส่วนร่วมช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพังงา ส่วนราชการ เครือข่ายภาคประชาชน ครู-นักเรียน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ร่วม ที่ตลาดสดกราภูงา เทศบาลเมืองพังงา อ.เมือง จ.พังงา 


นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านขยะมูลฝอยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี เป็นผลเนื่องมาจากการขาดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ประชาชนยังขาดความรู้และจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย


ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า เห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากถุงพลาสติก และเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอย ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกมากเกินความจำเป็น เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code