รณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


รณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยข่อนแก่น ร่วมกับ ศูยน์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พอช.) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้ โครงการวิจัยท้าทายไทย Fluke Free Thailand


นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้ โครงการวิจัยท้าทายไทย Fluke Free Thailand ที่ หอประชุมโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พอช.) อำเภอศรีสมเด็จ และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นางอัมรา รงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีทั้งในและนอกตับ ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์เฉลี่ยทั่วประเทศมากกว่า 14 ต่อแสนประชากร ซึ่งทำให้คนไทยเสียชีวิตปีละกว่า 10,000-20,000 ราย โดยสาเหตุสำคัญคือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับผ่านการบริโภคปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ปัจจุบันพบผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลัก 11 แห่งทั่วประเทศ มีจำนวนกว่า 2,000 รายต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับประชากรที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอายุระหว่าง 40-60 ปี และพบผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นจากการคัดกรองเข้ารับการรักษามีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี โดยในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ จากเดิมหากไม่ได้รับการรักษาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 1 ปี แต่หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีในระยะต้นจะพบว่ามีอัตราการอดชีพมากกว่า 5 ปีถึงร้อยละ 45 โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยดำเนินการผ่านโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อให้คนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ. 2568 ตามยุทศาสตร์ทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 ซึ่งมีการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดการสิ่งแวดล้อม สัตว์รังโรคการผลิตอาหารปลอดภัย ปลอดโรค การตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นเข้าสู่การรักษา และพัฒนาทีมในการดูแลรักษา


นางอัมรา กล่าวอีกว่า อำเภอศรีสมเด็จได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการผ่านกลไกลของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พอช) ในรูปแบบ “ศรีสมเด็จโมเดล” โดยถือมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีครั้งนี้เป็นการ Kick off ในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทั้งส่วนราชการและเอกชน สร้างแรงขับเคลื่อนในการแก้ไข้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างบูรณาการและยั่งยืน และพัฒนา อำเภอศรีสมเด็จ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป ในการจัดมหกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะและตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัตตราซาวด์ให้แก่ประชาชนกว่า 500 คน และให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่อาสาสมัคสาธารณสุขและนักเรียน ทั้งการบรรยายและนิทรรสการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการครั้งนี้กว่า 600 คน

Shares:
QR Code :
QR Code