รณรงค์ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ป้องกันโรคได้

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


รณรงค์ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ป้องกันโรคได้ thaihealth


สสจ.เลย รณรงค์ให้ชาวเลยปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ


นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า วันที่ 28 พฤษภาคม ของทุก ๆ ปีเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ เพื่อป้องกันโรคภัยที่สามารถป้องกันได้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพอนามัยเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน หรือกระทั่งตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัย เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างสุขภาพที่ใช้งบลงทุนน้อย แต่ส่งผลระยะยาว ดังนั้น จึงเชิญชวนประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการดังนี้ ประการที่ ๑ ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด ประการที่ ๒ รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ประการที่ ๓ ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย ประการที่ ๔ กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด ประการที่ ๕ งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการส่ำส่อนทางเพศ ประการที่ ๖ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ประการที่ ๗ ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท ประการที่ ๘ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี ประการที่ ๙ ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ประการที่ ๑๐ มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม หากประชาชนทุกคนปฏิบัติได้ตามหลัก สุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง เหมาะสม ก็จะไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ หากมีข้อสงสัย สามารถปรึกษา/สอบถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้ที่ สถานบริการสาธารณสุข ใกล้บ้านท่าน

Shares:
QR Code :
QR Code