รณรงค์บ้าน วัด โรงเรียน ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ที่มา : ไทยรัฐ


รณรงค์บ้าน วัด โรงเรียน ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า thaihealth


แฟ้มภาพ


เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า กปน. จัดกิจกรรม"บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3" เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3" เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.)


โอกาสนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า กปน. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนำหลักการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย ร่วมขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน กปน. จึงได้ดำเนินกิจกรรม "บวร" ปี 3 เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เพื่อให้หน่วยงานต้นแบบดังกล่าวช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนในอนาคต


ด้าน นายปริญญา ยมะ สมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กปน. จึงมุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนให้มีอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยประหยัดน้ำ ดังนั้น ปี 2561 กับหน่วยงาน บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลไปแล้วรวม 16 แห่ง


สำหรับปีนี้ กปน. ได้ขยายผลโครงการให้กับหน่วยงานต้นแบบทางสังคมอีก 12 แห่ง ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิย์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดบัวขวัญ (พระอารมหลวง) วัดบางพลีใหญ่กลาง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์


โดยกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้นิทรรศการวิธีการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน/วิธีการล้างถังพักน้ำ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย/วิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน และการแนะนำก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. รวมทั้งการเปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้แก่หน่วยงานต้นแบบทั้ง 13 แห่ง โดย กปน. มีเป้าหมายลดปริมาณการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10 %


ทั้งนี้ กปน. ได้มอบตู้น้ำดื่มเย็น "น้ำประปาดื่มได้ ลดการใช้พลาสติก" ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่สามารถลดการใช้น้ำได้สูงสุดในโครงการ "บวร" ปี 2 จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วัดอโศการาม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงพยาบาลบางพลี เพื่อส่งเสริมโครงการน้ำประปาปลอดภัยดื่มได้และลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ตามนโพบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ.

Shares:
QR Code :
QR Code