รณรงค์ซื้อสินค้าสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


สธ.รณรงค์ซื้อสินค้ามีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ thaihealth


ภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


สธ. ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี มุ่งหวังให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เพื่อการบริโภคที่เหมาะสมต่อสุขภาพ และให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” 


ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 812 ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับใกล้ปีใหม่จึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าวในพื้นที่ห้างค้าปลีกต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อให้ผู้รับมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ห่างไกลจากโรค NCDs


นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา และ นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้นที่ห้างโกลเด้น เพลซ สาขาถนนสุโขทัย ซึ่งเป็นแห่งแรกในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ “กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้


นพ.เสรี ตู้จินดา ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน และอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ำตาลสูง การบริโภคผักและผลไม้ที่น้อยเกินไป รวมไปถึงการไม่ออกกำลังกาย ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) ซึ่งจากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 พบว่า กลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 349,096 ราย หรือ ร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยทำกิจกรรมรณรงค์หลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้เรื่องการบริโภคที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงข้อมูลโภชนาการได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงให้มีการแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ข้อมูลด้านโภชนาการกับผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เพื่อให้เกิดการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ทำให้ช่วยป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการเกินและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะ ไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ 


ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการอ่านฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง ให้รู้จักสัญลักษณ์โภชนาการอย่างแพร่หลาย รวมถึงให้สามารถเลือกซื้อกระเช้าสุขภาพได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ตามห้างค้าปลีก 6 แห่งตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 จึงขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้


1. ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier  Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทาง


โภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ


2. ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่


3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า , วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น


4. หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพื่อหวังให้กระเช้าที่จำหน่ายในท้องตลาดเป็นกระเช้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี และเป็นเรื่องไม่ยากที่ผู้บริโภคสามารถดูฉลากที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ด้วยตนเอง และขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว และในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์, กลุ่มเครื่องดื่ม 582 ผลิตภัณฑ์, เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์, อาหารกึ่งสำเร็จรูป 37 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก) ผลิตภัณฑ์นม 103 ผลิตภัณฑ์, ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 812 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดง


สำหรับผู้ประกอบการรายใด ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งใบสมัครขอรับการรับรองได้ที่มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ (http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com) ซึ่ง อย. ยินดีที่จะให้คำแนะนำ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2561 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย สิ่งสำคัญ อย. หวังให้ประชาชนไทย   มีสุขภาพที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคดังกล่าวในระยะยาวต่อไป เลขาธิการฯ อย.กล่าวในตอนท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code