รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ที่มา : กรมควบคุมโรค 


รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เน้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก “สถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลาย” เน้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ทำงาน สร้างมาตรฐานด้านการควบคุมและป้องกันโรคของประเทศ


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อม นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก “สถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลาย” เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน และสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการลดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงในสถานที่ทำงานและสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยไข้เลือดออกของประชาชน


ศ.พิเศษ พรเพชร กล่าวว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะขององค์กรหลักด้านการตรากฎหมายของประเทศไทย ด้านสาธารณสุข การรักษา การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยเล็งเห็นว่าปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เพราะมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน   จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ทำงานและสถานที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–18 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วย 19,804 ราย เสียชีวิต 24 ราย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน ร้อยละ 46 แต่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกลับเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 17 ราย จากทั้งหมด 24 ราย (ร้อยละ 71) คาดว่าตลอดทั้งปี 2561 จะมีผู้ป่วยประมาณ 74,000–75,000 ราย ซึ่งเพิ่มจากปี 60 เกือบร้อยละ 30 โดยเฉพาะฤดูฝน (มิถุนายน-กันยายน) จะพบผู้ป่วยมากกว่า 10,000 รายต่อเดือน


กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ 1.เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ปี 2.กลุ่มผู้สูงอายุ 3.หญิงตั้งครรภ์ 4.คนอ้วนหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หรือโรคเลือด เป็นต้น กรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออก และการป้องกันตนเองด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1. เก็บห้อง สถานที่ทำงานให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3. เก็บน้ำภาชนะใส่น้ำต้อง  ปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่  ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ