ย้ำร้านอาหารเข้ม COVID Free Setting ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


ย้ำร้านอาหารเข้ม COVID Free Setting ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผล COVID Free Setting ของร้านอาหาร พบมาตรการ จำกัดเวลานั่งกินไม่เกิน 2 ชั่วโมง ประเมินไม่ผ่านมากที่สุด ย้ำร้านอาหารทุกพื้นที่ปฏิบัติเข้ม ควบคู่กับมาตรการ  V-U-C-A  ลดเสี่ยงในการติดและแพร่เชื้อของโควิด-19


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีความเห็นว่า การติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้  เกิดการแพร่ระบาดขยายวงกว้าง จนมีการยกระดับการเตือนภัย จึงมีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคเข้มข้น โดยเพิ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 69 จังหวัด แต่ยังสามารถบริโภคในร้านอาหารได้ตามปกติ แต่ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนประเมิน COVID Free Setting ของร้านอาหาร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 – 7 มกราคม 2565 มีทั้งสิ้น 11,996 แห่ง ผ่านการประเมิน 11,469 แห่ง ไม่ผ่านการประเมิน 527 แห่ง


โดยมาตรการที่ไม่ผ่านการประเมินมากที่สุดคือ จำกัดเวลาในการนั่งกินไม่เกิน 2 ชั่วโมง รองลงมาคือ ร้านที่มีเครื่องปรับอากาศต้องตรวจเอกสารฉีดวัคซีน และไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิม การเชียร์ลูกค้า จึงขอให้ร้านอาหารทุกพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด เพื่อลดเสี่ยงในการติดและแพร่เชื้อของโควิด-19


ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการสำรวจอนามัยโพล ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2565 เป็นการสังเกตการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของร้านอาหาร พบว่า มาตรการที่ผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่าทำได้ดีคือมีการทำความสะอาดโต๊ะที่นั่งทันทีก่อน-หลังใช้บริการ ร้อยละ 69.3 มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการประจำโต๊ะร้อยละ 62.9 มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และไม่นั่งตรงข้ามกัน หรือมีฉากกั้น ร้อยละ 53.4 ส่วนมาตรการที่ควรปรับปรุง ทำได้น้อย คือ จำกัดเวลากินไม่เกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ 16.7 พนักงานแยกกันกินอาหารไม่รวมกลุ่มกัน ร้อยละ 17.8 และติดใบประกาศ COVID Free Setting หรือ Thai Stop COVID Plus ร้อยละ 21.3


นอกจากนี้ ผลสำรวจอนามัยโพลยังพบว่า กิจกรรมที่พบเห็นในร้านอาหารมากที่สุดคือ มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ร้อยละ 24.6 ไม่ได้ตรวจการฉีดวัคซีน คัดกรองลูกค้าก่อนเข้าร้าน ร้อยละ 21 และร้านอาหารเป็นสถานที่ปิด การระบายอากาศไม่ดี ร้อยละ 9.8 ตามลำดับ จึงขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการร้านอาหาร ฃทุกแห่ง ยึดมาตรการ V-U-C-A คือ V : Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก U : Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา ห่างไกลจากโควิด-19 C : COVID Free Setting สถานที่บริการพร้อมผู้ให้บริการได้รับวัคซีนครบ  A : ATK พร้อมตรวจเสมอ เมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อหรือมีอาการทางเดินหายใจ

Shares:
QR Code :
QR Code