ย้ำมาตรการโรงหนัง-ฟิตเนส ป้องกันโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์


ย้ำมาตรการโรงหนัง-ฟิตเนส ป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย ย้ำมาตรการ “โรงภาพยนตร์-ฟิตเนส” พร้อมขอร่วมความมือทุกคนทุกฝ่าย เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ยัน ไม่ห้ามทานป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม แต่ขอให้สวมหน้ากากให้มากที่สุด


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการของโรงภาพยนตร์ และสถานที่ออกกำลังกาย หรือฟิตเนส โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการ สถานประกอบการ และผู้รับบริการ ดังนี้


โรงภาพยนตร์


มาตรการหลัก


1. ทำความสะอาดพื้นผิวและกำจัดขยะทุกวัน


2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ


3. เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร


4. จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์


5. ควบคุมจำนวนคน ลดความแออัด ลดเวลา


 6. ควบคุมทางเข้าออกและลงทะเบียน


มาตรการเฉพาะ


1. การคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการทุกครั้ง


2. ควบคุม/งดจัดกิจกรรม


3. จัดที่นั่งชมภาพยนตร์ หากมาคนเดียวก็จะไม่ให้คนอื่นมานั่งข้าง


4. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี


5. สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม


 6. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19


7 . มีนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการแพร่ระบาด เช่น การจองแบบออนไลน์


สถานที่ออกกำลังกาย หรือ ฟิตเนส


สำหรับผู้ประกอบการ


1. มาตรการคัดกรอง – มีจุดคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ- มีจุดลงทะเบียน


2. มาตรการป้องกันโรค – พนักงานและเทรนเนอร์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา – เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ลดการใกล้ชิด- จำกัดผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด


3. มาตรการทำความสะอาด – ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย บริเวณที่นั่ง มือจับ และพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการสัมผัส ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง


ผู้ใช้บริการ


1. ผ่านการคัดกรอง


2. ลงทะเบียนผ่าน “ไทยชนะ”


3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แต่เมื่อออกกำลังกายสามารถถอดออกได้


4. ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก


5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร


ทั้งนี้ แพทย์หญิงพรรณพิมล ได้ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย ส่วนคำถามเรื่องการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนั้น เน้นย้ำว่ายังต้องใช้หลักการสาธารณสุขในทุกกิจการ รวมถึงผู้ใช้บริการก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ไม่สัมผัสหน้า ระวังพื้นผิวสัมผัสร่วม และเว้นระยะห่างระหว่างกัน


ขณะที่เรื่องการทานป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มไม่ได้ห้าม แต่หากทานเสร็จขอให้รีบสวมหน้ากาก และขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย อย่างไรก็ตามหากทุกคนร่วมมือจนเกิดความมั่นใจ ก็จะนำไปสู่การค่อยๆ ผ่อนปรนตามลำดับในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code