ย้อนรอย 23 ปี รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไทยได้ผล

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ย้อนรอย 23 ปี รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไทยได้ผล thaihealth


แฟ้มภาพ


หมอประกิต ย้อนรอย 23 ปี รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของไทยได้ผล คนสูบลดลง 7ล้านคน ชี้ถ้าไม่รณรงค์สิงห์อมควันทะยานถึง 17.9 ล้านคนแน่ ย้ำอัตราการสูบลดสวนกระแสจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทยย้อนหลัง 23 ปีที่ผ่านมา ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ถือว่าแนวโน้มดีขึ้น โดยเมื่อปี 2534 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 38.5 ล้านคน ในจำนวนนี้ มีคนสูบบุหรี่ 12.3 ล้านคน ขณะที่ผลสำรวจล่าสุด ปี 2558 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มเป็น 56.1ล้านคน แต่มีคนสูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน นั่นคือ จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ลดลง สวนทางกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 17.6 ล้านคนในระหว่างปี 2534 – 2558  ขณะที่จำนวนคนที่สูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่กลับลดลงเหลือ 10.9 ล้านคน นั่นคือลดลงจาก 12.3 ล้านคน ในปี 2534 ลดไป 1.4 ล้านคน


ย้อนรอย 23 ปี รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไทยได้ผล thaihealth


“หากตลอด 23 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่มีการรณรงค์ควบคุมยาสูบ จำนวนประชากรวัยสูบบุหรี่ที่เพิ่มที่ขึ้นอีก 17.6 ล้านคน จะทำให้มีจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่เพิ่มจาก 12.3 เป็น 17.9 ล้านคน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำนวนคนสูบบุหรี่ในปี 2558 ซึ่งมีเท่ากับ 10.9  ล้านคน จะพบว่าคนไทยที่สูบบุหรี่ลดลง 7 ล้านคน ซึ่งนี้คือความสำเร็จของการทำงานรณรงค์ควบคุมยาสูบของไทย” ศ.นพ.ประกิต กล่าว


ดร.ทพ.ญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ยอดการจำหน่ายบุหรี่ซองเฉลี่ยระหว่างปี 2534 -2536 ก่อนการใช้นโยบายขึ้นภาษี และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เท่ากับ 2,020 ซองต่อปี และหลังจากมีมาตรการควบคุมยาสูบต่าง ๆ ระหว่างปี 2537-2558 เฉลี่ยยอดจำหน่ายบุหรี่ซองต่อปีเท่ากับ 2,015 ซอง  กล่าวได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณบุหรี่ซองที่บริโภคต่อปีช่วงก่อนและหลังการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ แต่หากคำนวณแนวโน้มปริมาณการสูบบุหรี่ซองต่อหัวประชากรต่อปีตามมาตรฐานสากล โดยคำนวณจาก จำนวนซองบุหรี่ที่ขายได้ หารด้วยจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จะได้ปริมาณการสูบบุหรี่ ต่อหัวประชากรต่อปี ในปี 2534 เท่ากับ 50.44 ซอง และปี 2558 ปริมาณการสูบบุหรี่ อยู่ที่ 39 ซองต่อหัวประชากรต่อปี ซึ่งแสดงถึงว่า ความพยายามควบคุมยาสูบที่ผ่านมา  ส่งผลให้ทั้งจำนวนผู้สูบบุหรี่และจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อหัวประชากรต่อปีลดลง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ