‘ยโสธร’ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ระหว่างจังหวัด-อำเภอสู่ตำบล

                    ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

เเฟ้มภาพ
                    ‘ยโสธร’ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอและตำบลเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

                    นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอและตำบลเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธรโดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 อำเภอเข้าร่วม

                    นางนันทิญา พูลทวี ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยจังหวัดยโสธร  เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดยโสธร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นจังหวัดในการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล 4 จังหวัดของประเทศ เพื่อลดการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะในกลุ่มรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกับนายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 พฤคจิกายน 2563

                    ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีแนวทางผลักตันให้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (คปถ.จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (คปถ.อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท. ให้มีการดำเนินการพัฒนากลใคการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

                    ในครั้งนี้ แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอและตำบลเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2565ซึ่งการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ได้มีการบูรณาการหน่วยงานจากทุกภาคส่วนของจังหวัด ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                    โดยได้มีการพัฒนากลไกที่สำคัญ คือศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ในทุกอำเภอเพื่อให้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดตำบลขับขี่ปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและสำหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 170คน ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด 2.คณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ และ 3.คณะกรรมการ ศปถ.อปท. ทุกแห่งรวมทั้งภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในครั้งนี้

Shares:
QR Code :
QR Code