“ยาเส้น” ต้องใส่ภาพคำเตือนสี

          จากการสำรวจราคาบุหรี่และยาเส้น ปี 2557 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ทำร่วมกับศจย. พบว่ามียาเส้น 25 ยี่ห้อที่จำหน่ายในไทย โดยมีเพียง 8 ยี่ห้อ ที่แสดงเลขหมายสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองยาเส้น และมีเพียง 6 ยี่ห้อ ที่เปลี่ยนภาพคำเตือนด้านสุขภาพ บนซองยาเส้นจากขาวดำเป็นสี…

/data/content/25875/cms/e_bgilmnpstxy2.jpg

          ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผู้ผลิตและจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้ระบุภาพคำเตือนสีและหมายเลขด่วนบนซองยาเส้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

          รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล หัวหน้าโครงการวิจัยติดตาม ผลกระทบจากนโนบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (ประเทศไทย) รายงานผลสำรวจภาพคำเตือน ด้านสุขภาพบนซองบุหรี่และยาเส้น ปี’52-54 พบว่า เมื่อเทียบภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ร้อยละ 55 ของไทย กับภาพคำเตือนของมาเลเซีย ที่มีพื้นที่บนซองเล็กกว่า ชี้ให้เห็นว่า มีประสิทธิภาพสื่อสารดีกว่า ซึ่งผลสำรวจอยู่บนพื้นฐานการเพิ่มขนาดของภาพคำเตือน ด้านสุขภาพบนซองเพียง ร้อยละ 5 เท่านั้น จึงขอสนับสนุนการเพิ่มขนาดภาพคำเตือน ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ตามที่สธ.ออกกฎหมายให้เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นจาก ร้อยละ 55 เป็น ร้อยละ 85 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการป้องกัน และควบคุมการบริโภคยาสูบได้มากขึ้น

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code