ยกระดับ ‘เจริญกรุง’ สู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้


ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า


ยกระดับ \'เจริญกรุง\' สู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ thaihealth


อย่างที่ทราบกันดีว่า "เจริญกรุง" นับเป็นอีกย่านศูนย์กลางด้านความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ และภาคธุรกิจบริการ


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) องค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  จึงได้ร่วม กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้ง "โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง" ขึ้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับย่านเจริญกรุง อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในย่านผ่านกระ บวนการค้นหาโอกาส ปัญหาและแนวทางการพัฒนาตามองค์ความ รู้การออกแบบบริการ โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดระหว่างพฤศ จิกายน 2558 ถึงมิถุนายน 2559


ยกระดับ \'เจริญกรุง\' สู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ thaihealthอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในย่านเจริญกรุงให้เกิดขึ้น "โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง" (CoCreate Charoenkrung) จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีความหลากหลายผ่านกระบวนการออก แบบบริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคนให้รู้จักตัวเอง รู้ปัญหาของตน เองและชุมชน รู้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและเชื่อว่าตนจะพึ่งตัวเองได้จนนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง และเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับโครงการดังกล่าว จึงได้เกิดเป็นแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ 4 แบบ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำ/โครงการพัฒนาอาคารร้าง / โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก/โครงการพัฒนาตรอก ซอก ซอย ณ ระหว่างซอยเจริญกรุง อันเป็นการพื้นที่ที่กระตุ้นให้เกิดบริบทใหม่ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพชีวิตของผู้ คนนำไปสู่บรรยากาศของชุมชนเมืองที่มีชีวิตชีวา


"ในปีนี้ TCDC จะได้ย้ายบ้านมายังอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เราจึงเป็นคนในพื้นที่ที่ต้องการเห็นพลัง ความตื่นเต้นยกระดับ \'เจริญกรุง\' สู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ thaihealth และความสร้าง สรรค์ของย่านเมื่อย่านมีชีวิตชีวา บรรยากาศและสีสันของกิจกรรมสร้างสรรค์ความเคลื่อนไหวทางธุร กิจก็จะดึงดูดทั้งผู้อยู่อาศัยนักสร้าง สรรค์ผู้ประกอบการ ให้เข้ามาในพื้น ที่ รวมทั้งเกิดเป็นย่านที่น่ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวแก่คนไทยและชาวต่างชาติด้วย"


ร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและคนในพื้นที่ ระหว่าง 28-30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-21.00 น. บริเวณย่านเจริญกรุง

Shares:
QR Code :
QR Code