ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม

featured

วันที่18 กันยายน 2563 นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และนายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/36BneGJ

Shares:
QR Code :
QR Code