ยกระดับการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

ที่มา : แนวหน้า


ยกระดับการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย thaihealth


แฟ้มภาพ


งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อ "24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล" ร่วมด้วย นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข และบุคลากรทางด้านการแพทย์ แผนไทยจากภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จังหวัดสระบุรี


งานดังกล่าวจัดโดย กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยปีนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ในงานได้นำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจาก 24 จังหวัดภาคีเครือข่าย ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย 24 จังหวัด มาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการถ่ายทอด และสืบสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย 


นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการยกระดับการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อก่อให้เกิดการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรทดแทนพืชเศรษฐกิจเดิมให้เป็นสินค้านวัตกรรม สามารถแข่งขันในตลาดโลก ก้าวไกลสู่ระดับสากล อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศ


สำหรับในปี 2562-2565 ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการ การแพทย์แผนไทยร้อยละ 20 โดยปีนี้เลือกให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพการจัดงาน เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าจังหวัดสระบุรีเป็นเมืองสมุนไพรประจำเขตสุขภาพที่ 4 และมี ความพร้อมทั้งทางด้านต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเอง ในระบบสุขภาพ สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำผลงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาต่อยอดไปยังงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และตลาดการค้าระดับประเทศได้ไปสู่ระดับสากล


ด้าน นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยจัดให้มีตลาดนัดการแพทย์แผนไทย ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ตำรับตำราการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก รวมถึงเขตสุขภาพ ให้เกิดความเข้มแข็งและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน


รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการ รับบริการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระบบสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจสู่สากลต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสอันดีที่ชาวสระบุรี ได้จัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code