ม.แม่โจ้นำร่องเรียนรู้สุขภาวะองค์รวม

มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยขยายพื้นที่การทำงานกับเยาวชนนักศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีการนำร่องมหาวิทยาลัยแม่โจ้  วิทยาเขตแพร่ (เฉลิมพระเกียรติ)


ม.แม่โจ้นำร่องเรียนรู้สุขภาวะองค์รวม thaihealth


เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนัก (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) ได้มีการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเยาวชนนักศึกษาเป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ฯ. ซึ่งจะเป็นการขยายกิจกรรมการทำงานเกี่ยวกับเยาวชนในประเด็นเรื่องของสุขภาวะองค์รวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคม กิจกรรมในครั้งนี้มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยได้มีการลงพื้นที่ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่ (เฉลิมพระเกียรติ) เป็นพื้นที่นำร่องที่แรก โดยกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้กลุ่มนี้เป็นนักศึกษาจากสาขาการจัดการชุมชนซึ่งมี อาจารย์ปณิธี บุญสา อาจารย์ภาควิชาสาขาการจัดการชุมชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำงานเรื่องนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการพบปะเหล่านักศึกษาทุกชั้นปีได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่จะมีการตั้งเครือข่ายการทำงานเรื่องของสุขภาวะองค์รวม พร้อมทั้งมีการสร้างความเข้าใจสร้างความเป็นบทบาทและสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาว่ามูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย จะมีการเข้าไปร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนแลกกับองค์ความรู้ต่างๆ กับน้องนักศึกษาอย่างไร


ม.แม่โจ้นำร่องเรียนรู้สุขภาวะองค์รวม thaihealth


นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่น ประธานมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย กล่าวว่า การมาครั้งนี้เป็นการพบปะน้องน้องนักศึกษาเป็นครั้งแรกซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่เป็นแห่งแรกที่มีการลงพื้นที่จาก 13 สถาบันการศึกษาที่เป็นเป้าหมายสำหรับการทำกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆ ทุกชั้นปีจากสาขาการจัดการชุมชนเกี่ยวกับการให้แง่มุมเรื่องของสุขภาวะองค์รวม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจที่น้องๆ ทุกคนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของนักศึกษาสาขาการจัดการชุมชนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่ (เฉลิมพระเกียรติ) ภายใต้ชื่อเครือข่ายว่า “เครือข่ายเยาวชนเปลี่ยนแปลงสังคม” จะมีการสร้างการขับเคลื่อนกระบวนการการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันกับมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และจะมีการให้องค์ความรู้กับนักศึกษาที่จะมีการไปทำงานกับในส่วนของชุมชน อีกทั้งในส่วนของการทำงานดังกล่าวยังเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับน้องๆ นักศึกษาด้วย 


ด้านอาจารย์ ปณิธี บุญสา อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการจัดการชุมชน กล่าวว่า ในส่วนของสาขาวิชาการจัดการชุมชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขา ที่ตรงตามแบบแผนของนักศึกษาและตรงตามรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติใช้กับสังคมและชุมชนได้จริง และกิจกรรมในครั้งต่อไปของมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยจะมีการนัดพบนักศึกษาที่เป็นแกนนำเครือข่ายทั้งปี 1 ถึงปี 4 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 นี้เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้องค์ความรู้สำหรับแกนนำนักศึกษาต่อไป


 


 


ที่มา : นายธนภัทร แก้วนิล เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ