ม.อ. ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ม.อ. ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) thaihealth


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง


ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ รวมถึงการเปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของคนในชุมชนและพื้นที่รอบข้าง เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการบริการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ภายในคณะ หน่วยงานและพื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 7 จุด ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย 1.อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการรวม ข้างสนามกีฬากลาง, 2.หน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย, 3.สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ, 4.จุดตรวจห้าแยกอ่างเก็บน้ำศรีตรัง, 5.อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ข้างจุดรักษาความปลอดภัย, 6.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 ปี และ 7. สำนักงานอธิการบดี


ม.อ. ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) thaihealth


รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีพแล้ว จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนผู้มาใช้บริการประจำภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งได้อย่างทันการณ์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน จึงได้กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดยงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่


สำหรับเป้าหมายจะดำเนินการอบรมบุคลากรในวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 500 คน แบ่งเป็น 10 รุ่นๆ ละ 50 คน ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกฯ ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ และที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการช่วยเหลือเมื่อมีบุคคลภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยบุคลากรของหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้ารับการอบรม


ม.อ. ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) thaihealth


โดยมีวิทยากรประกอบด้วย 1.นายแพทย์ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ , 2.แพทย์หญิงอาอัยซะห์ ดาเด๊ะ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ , 3.นายแพทย์.ธีรนัย สกุลชิต ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ และ 4. พยาบาลภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยวิทยากรประกอบด้วย 1.นางสาวทิพวรรณ จันทพันธ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ , 2. นายไพรัช นวลจริง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และ 3.เจ้าหน้าที่งานแพทยศาสตร์ศึกษา

Shares:
QR Code :
QR Code