ม.ศรีปทุม จับมือ สสส. แบ่งปันความรู้สู่การพัฒนางานบัญชี

ที่มา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ม.ศรีปทุม จับมือ สสส. แบ่งปันความรู้สู่การพัฒนางานบัญชี  thaihealth


คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม แบ่งปันความรู้สู่สังคม จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)ส่งทีมคณาจารย์คณะบัญชีคุณภาพ เข้าแบ่งปันความรู้สู่สังคม


โดยจัดการอบรมให้กับผู้รับทุน สสส. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารแผนงาน การเงิน การบัญชี รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีการบัญชี 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศสู่การเป็นนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ 4.0


อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ และอาจารย์รมิดา คงเขตวณิช อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม แบ่งปันความรู้สู่สังคม ในการจัดกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมหัวข้อ "การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี และโปรแกรมออนไลน์" ให้กับผู้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่ายตามคู่มือดำเนินการ และเข้าใจการจัดทำเอกสารด้านการเบิกจ่าย ประกอบการจัดทำรายงานการเงิน รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถใช้โปรแกรมการคำณวนอย่างง่าย ในการจัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 4.0 ต่อไป ณ ที่ทำการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Shares:
QR Code :
QR Code