ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ มอบป้ายปลอดบุหรี่ และ เครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 2- 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์เป็นหนึ่งในสำนักวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) เพื่อประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ในสำนักวิชาขึ้น จัดให้มีพิธีมอบป้าย “สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ปลอดบุหรี่” และ เครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด

ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่  ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่

โดยมี ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบป้ายคณะปลอดบุหรี่และเครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด ซึ่งมี ภก.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่าย คภยส.เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ขึ้น ในรายวิชาทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชกรรม (counseling skill in pharmacy) เมื่อวันที่ 3 พย. 54 ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 88 คน โดยมีวิทยากรจากทีมมายา มาให้ความรู้และกิจกรรมละลายพฤติกรรม และฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ และการออกแบบร้านยาเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่

ในกิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญ คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นบูรณาการ นโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการเรียนการสอน และสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยบุหรี่ต่อสังคมให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ที่มา: สำนักงานเครื่อข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

Shares:
QR Code :
QR Code