ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth


ม.นเรศวร พัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอที่มุ่งสู่การสร้างสิ่งแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมและองค์ความรู้


ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth


ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวในพิธีเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง มน. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มน. ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการโครงการ วัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอที่มุ่งสู่การสร้างสิ่งแวดล้อม นโยบาย และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเกิดอำเภอสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ รวมถึงระบบข้อมูลสุขภาพให้เข้มแข็ง มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ และนวัตกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอ


ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth


ด้าน ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า โครงการ ดังกล่าวมีผลการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ 1.จัดโครงการสานพลังอำเภอสุขภาวะ เชื่อมปฏิบัติการด้วยระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ 2.จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ 3.ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนในพื้นที่ 24 อำเภอ และ 4.เกิดองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาบริการสุขภาพที่มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอ


ม.นเรศวร พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ