มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดอบรมอาสาคิดอย่างสร้างสรรค์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดอบรมอาสาคิดอย่างสร้างสรรค์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดอบรมอาสาสมัครและกิจกรรมสร้างแรงบันดาล คิดอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤติ ภายใต้ชื่อโครงการสื่อสารสร้างสรรค์วิถีพอเพียงภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กภาคอีสาน โดยมีกิจกรรมประชุมครูเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนการสอน (ร่างหลักสูตร)ในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

มีการบรรยายพิเศษ เรื่องหลักสูตรท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กในโรงเรียน โดย ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต2 กับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และบรรยายความสำคัญแนวทางพัฒนาหลักสูตรสื่อสารสร้างสรรค์ภูมิปัญญากับการพัฒนาเด็ก โดยคุณเชษฐา มั่นคง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดให้มีการนำเสนอร่างหลักสูตร โดย ร.ร.บ้านน้ำอ้อมน้อย พร้อมแลกเปลี่ยนเสนอแนะ โดยนักวิชาการหลักสูตรของเขตพื้นที่ สมาคมป่าชุมชนอีสาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ยังร่วมนำเสนอร่างหลักสูตร โดยร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง พร้อมแลกเปลี่ยนเสนอแนะ โดยนักวิชาการหลักสูตรของเขตพื้นที่ สมาคมป่าชุมชนอีสาน และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หาแนวทางการเนินงานต่อไปของการจัดทำหลักสูตร

 

 

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  เรียบเรียง : ศศิวรรณ  อาษา
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ