มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) รับสมัครบุคลากรโครงการพิเศษ ระยะเวลา 2 ปี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
รับสมัครบุคลากรโครงการพิเศษ ระยะเวลา 2 ปี (กันยายน 2012 – สิงหาคม 2014)

1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนาม 2 อัตรา (พื้นที่สมุทรปราการ/สมุทรสาคร)

โครงการ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเด็กและครอบครัวในงานแปรรูปอาหารทะเล
สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรปราการ
ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเด็กและครอบครัวในงานแปรรูปอาหารทะเล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กต่างชาติและแรงงานเด็กในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการตามวัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ เด็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก ทั้งในเรื่องการศึกษา ทักษะชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการติดต่อประสานงานหน่วยงานรัฐ/ ราชการระดับท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการรวมถึงสรุปรายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ในการพัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชน
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ms office โปรแกรมต่าง ๆได้
– หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานการพัฒนาเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากสามารถพูดภาษาอังกฤษ กัมพูชา พม่า มอญหรือกระเหรี่ยงได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายกรณี 2 อัตรา (พื้นที่สมุทรปราการ/สมุทรสาคร)
โครงการ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเด็กและครอบครัวในงานแปรรูปอาหารทะเล
สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรปราการ
ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเด็กและครอบครัวในงานแปรรูปอาหารทะเล โดยการบันทึกข้อมูลรายกรณีกลุ่มเป้าหมาย และ บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กต่างชาติและแรงงานเด็กในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการตามวัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ เด็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก ทั้งในเรื่องการศึกษา ทักษะชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถบันทึกข้อมูลรายกรณีและบันทึกผลการจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ในการพัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชน
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ms office โปรแกรมต่าง ๆได้
– หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานการพัฒนาเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากสามารถพูดภาษาอังกฤษ กัมพูชา พม่า มอญหรือกระเหรี่ยงได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ
ส่งประวัติ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555
ฝ่ายสำนักงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม.10700tel. 02-433-6292 / fax.02-435-5281
ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
Shares:
QR Code :
QR Code