มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เตรียมจัด ‘ประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3’

 

แผนงานสุขภาวะครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
 
แผนงานสุขภาวะครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 นี้ เรื่อง “แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านของครอบครัวไทย: ความท้าทายของนักพัฒนาครอบครัวในสังคมสวัสดิการ”  ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ เป็นการนำเสนอผลการศึกษา และงานวิจัยเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ครอบครัว ทั้งครอบครัวทั่วไปและครอบครัวลักษณะเฉพาะ รวมถึงการจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัว เพื่อให้เกิดกิจกรรมและเปิดเวทีสาธารณะสำหรับนำเสนอผลงานวิจัย ผลการศึกษา และนำผลการวิจัยตลอดจนองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัวต่อไป
 
คุณสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ นายกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเด็นปัญหาสำคัญของสถานการณ์ครอบครัวไทย มีลักษณะพิเศษ 4 กลุ่มครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวที่เผชิญอบายมุข ครอบครัวในภาวะทุกข์ยาก ครอบครัวในสภาพแวดล้อมเสี่ยง และครอบครัวที่ต้องดูแลเด็กตามช่วงวัย เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
 
กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย “เวทีนำเสนอผลการศึกษา : แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านของครอบครัวไทยและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม” มีการรายงานสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทยปี 2553 และเปรียบเทียบปี 2552, ร่วมคิด/ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษา “องค์กรภาคีกับการจัดสวัสดิการครอบครัว” เปิดเวทีเสวนาเชิงวิชาการ “นักพัฒนาครอบครัวมืออาชีพ : ผู้นำการเปลี่ยนผ่าน (change agent) ของครอบครัวไทย” รวมทั้ง การจัดนิทรรศการ การจัดบู๊ทด้านการส่งเสริมครอบครัว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.familynetwork.or.th/taxonomy/term/2
 
 
 
 
 
 
ที่มา: มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
เรียบเรียง : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th 
 
Shares:
QR Code :
QR Code