มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.ชลบุรี จัดโครงการปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.ชลบุรี จัดโครงการปลอดบุหรี่  ในวันจันทร์ที่  29 สิงหาคม 2554  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุขโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ในการรับทราบแนวทางการดำเนินมาตรการต่างๆให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.ชลบุรี จัดโครงการปลอดบุหรี่

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดประเด็นวันงดสูบบุหรี่โลกปี พ.ศ. 2554 คือ “the who framework convention ontobacco control – fctc” เพื่อให้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) และนานาชาติได้ให้การต้อนรับกับกฎหมายควบคุมยาสูบโลกฉบับนี้ด้วยการมีสมาชิกในประเทศต่างๆ ลงนามในสนธิสัญญานี้มากกว่า 170 ประเทศจึงเป็นสนธิสัญญาเดียวในด้านสุขภาพของโลกสนธิสัญญานี้เป็นการยืนยันถึงสิทธิของประชาชนในมาตรการด้านสุขภาพที่เข้มแข็งที่สุดและก่อให้เกิดความร่วมมือด้านกฎหมายควบคุมยาสูบระหว่างประเทศทั่วโลก

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เกิดจากการรวมกลุ่มของครูอาสาสมัครที่เห็นปัญหาของเรื่องบุหรี่เป็นด่านแรกที่จะนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดอื่นๆ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในวันจันทร์ที่  29 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชลราชฎรอำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุขโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ในการรับทราบแนวทางการดำเนินมาตรการต่างๆให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code