มุ่งให้ความรู้ใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุสมผลในเด็ก

ที่มา:ข่าวสด


มุ่งให้ความรู้ใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุสมผลในเด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


ความสำคัญของปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกร ที่ใช้ยาไม่เหมาะสม และประชาชนเองมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะผิด ทำให้ใช้ยาไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการดื้อยา


          นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า จากความสำคัญของปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกร ที่ใช้ยาไม่เหมาะสม และประชาชนเองมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะผิด ทำให้ใช้ยาไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการดื้อยา ซึ่งทำให้เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต และตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จึงได้ร่วมกับแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "ร่วมรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในเด็ก : Antibiotics Smart Use in Children (ASU Kids) เพื่อให้การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล


          นพ.สมเกียรติกล่าวต่อว่า บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร รวมทั้งประชาชนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อตระหนักถึงอันตราย และใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่พ่อแม่มักให้ยาปฏิชีวนะแก่ลูกโดยไม่จำเป็น


          นพ.สมเกียรติกล่าวอีกว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ทุนสนับสนุนจากกรมการแพทย์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการสื่อสาร เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน วิทยากรโดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ รศ.นพ.ชัชวาลย์ศิลปกิจ และรศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และให้คำแนะนำและปรับพฤติกรรมสุขภาพของเพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้มารับบริการ ในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เอื้อต่อการ มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่ ระบบบริการสาธารณสุขของไทยที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคม


 

Shares:
QR Code :
QR Code