มุมมองนักวิชาการหญิง แนวคิดเรื่องซีเอสอาร์

 

หอการค้าไทย จัดสัมมนากลยุทธ์การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยสสส.เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการ smes ของไทย

รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะที่รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ smes ไทย จัดสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้กับผู้สนใจ ณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้กล่าวถึงเรื่องซีเอสอาร์ว่า ยังมีหลายคนเข้าใจคำว่าซีเอสอาร์ในมุมที่แคบคือ การที่มีบริษัท ห้างร้าน องค์กร มากมาย ออกมาช่วยเหลือชุมชนสังคม ด้วยการบริจาคเงินทอง ข้าวของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ ซึ่งจริง ๆแล้วภาพรวม ซีเอสอาร์คือ หน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทวีคุณค่า ให้บุคคลหรือหน่วยงานได้ปฏิบัติด้วยความจริงใจและจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่ฉาบฉวย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ

รศ.ทองทิพภา กล่าวต่อว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบธุรกิจ smesของไทย มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น สสส. และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ smes ของไทย จะได้นำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจนั้น ๆ

“สิ่งที่เราคาดหวังไว้ซึ่งไม่เพียงแค่ภาคธุรกิจ smes เท่านั้น ยังรวมถึงทุกคนด้วยว่า เราควรที่จะช่วยกันกำกับดูแลกิจการหรือการทำงานที่ดีมีความเป็นธรรม มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดและไม่เลือกปฏิบัติมีความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือปรึกษาหารือมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหรือผู้นำระดับสูงเป็นต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ทุกคนได้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า นอกจากนี้ยังควรสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน” รศ.ทองทิพภา กล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Shares:
QR Code :
QR Code