มีเดียมอนิเตอร์ รับสมัครผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง

media monitor รับสมัครงาน
โครงการมีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
เจ้าหน้าที่งานจัดการ 1 ตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ คือ จัดการสำนักงาน งานสารบรรณ เอกสาร ข้อมูลการบริหาร การเงิน บัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดประชุม จัดทำรายงานการประชุม ประสานงาน ฯลฯ
  • มีประสบการณ์ในขอบเขตงานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีประวัติการทำงานดี โดยเฉพาะด้านความสุจริต เที่ยงตรง รับผิดชอบ ไม่เกี่ยงเลี่ยงงาน จัดการงานอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
เจ้าหน้าที่งานผลิต และวิเคราะห์สื่อ 1 ตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ คือ จัดทำและดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ จัดทำต้นฉบับผลการศึกษา ออกแบบสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดหาข้อมูลสื่อเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ บันทึกและจัดเก็บข้อมูลสัญญาณรายการ หรือข้อมูลสื่อที่ศึกษาวิเคราะห์ ร่วมศึกษาวิเคราะห์สื่อหรือมอนิเตอร์ ฯลฯ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานดังระบุหรืองานการผลิต การจัดทำสื่อ รวมทั้งเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีประวัติการทำงานดี รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า มีทักษะการเขียน พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  • หากทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2556 ทาง email : [email protected]
โดยแนบไฟล์ข้อมูล ดังนี้
  1. ข้อมูลผู้สมัคร : ชื่อ – นามสกุล – เลขบัตรประจำตัวประชาชน – ที่อยู่ตามบัตร -ที่อยู่และข้อมูลเพื่อการติดต่อ – ประวัติการศึกษาและการทำงาน – รายชื่อบุคคลที่รับรอง(อย่างน้อย 2 คน) พร้อมข้อมูลเพื่อการติดต่อ – เหตุผลที่สนใจสมัครทำงานกับโครงการ
  2. สำเนา transcript ปริญญาตรี ปริญญาโท (ตามคุณสมบัติที่กำหนด)
  3. เอกสารรับรองการทำงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mediamonitor.in.th
ที่มา : โครงการมีเดียมอนิเตอร์
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ