มิติใหม่เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะพนักงานขับรถ

สสส.-สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  ร่วมจัดโครงการ “มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (พนักงานขับรถ)” ผลักดันการพัฒนาบุคลากรผ่านการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

มิติใหม่เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะพนักงานขับรถ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.54 ที่โรงแรมแกรนด์ มิลลิเนียม สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวโครงการ “มิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (พนักงานขับรถ)” เพื่อผลักดันการพัฒนาบุคลากรผ่านการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ (happy work place) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนในองค์กรให้ทำงานอย่างมีความสุข อันจะตอบสนองให้องค์กรมีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างชัดเจนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ โดย นายเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย กล่าวว่า จากการที่สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเห็นความท้าทายและกระแสของโลกโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบเป็นปัญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันที่มีความเปราะบาง เนื่องจากภาคธุรกิจของไทยต้องต่อสู้กับปัญหารอบด้าน อาทิ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน และต้นทุนพลังงาน เป็นต้น และอนาคตจากความตกลงอาเซียน 10 ประเทศ มีมติรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน asean economic community : aec ภายในปี 2558 ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรี aecเฉพาะสาขาโลจิสติกส์จะมีการเปิดเสรีเร็วกว่าสาขาอื่นๆ ภายในปี 2556 เมื่อผู้ประกอบการขนส่งต้องส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่ 2 หรือ 3 จะต้องมีอุปสรรคทางด้านกฎหมายและระเบียบ รวมถึงภาษาในการสื่อสารอันเป็นอุปสรรคสำคัญในการขนส่งสินค้ากระจายไปยังกลุ่มลูกค้าในแถบอาเซียนที่มีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ติดกับประเทศไทย ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจทำให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ซึ่งมีผู้ประกอบการมากกว่า 15,000 ราย มีแรงงานรวมกันกว่า 4.7 ล้านคนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยเฉพาะตัวเลขพนักงานจัดส่งสินค้าหรือพนักงานขับรถมีตัวเลขสูงถึง 2 ล้านคน จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดสินค้าเพื่อนำส่งไปยังลูกค้าต่างๆ แต่เมื่อศึกษาคุณภาพชีวิตแล้วยังขาดความมีสุขภาวะที่ดี ขาดการเอาใจใส่ด้านความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุและส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมการยอมรับอย่างมีเกียรติในปัจจุบัน

ด้าน นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนขับรถไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น อย่างจะเห็นได้จากการใช้ชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ บางรายที่ขับรถก็มีการใช้สารเสพติด บางรายก็ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก และยังเป็นการสะท้อนปัญหาสู่สังคมมากขึ้น ดังนั้นเรามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ให้ดีขึ้น ประกอบกับในปี 2558 ไทยจะก้าวเป็นประชาคมอาเซียนที่มีการแข่งขันและเปิดเสรีไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นวันนี้เราต้องทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เตรียมพร้อมรับกับอนาคต โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่ดีขึ้น เพราะเชื่อว่าหากสภาพชีวิตดีขึ้นแล้วย่อมส่งผลต่อการดำเนินงาน

นอกจากนี้ในงานยังมีการสัมมนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข happy workplace โดยมีองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วม อาทิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

 

 

 

เรื่องโดย : สุนันทา สุขสุมิตร team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ