มาลาเรียในไทยลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวัง

ที่มา : เว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


สธ.ฟุ้งโรคมาลาเรียในไทยแนวโน้มลดลงแต่เฝ้าระวัง thaihealth


แฟ้มภาพ


อธิบดีกรม สบส. แจ้งแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคมาลาเรียลดลงมาก จากช่วงปี พ.ศ. 2543 ผลจากการร่วมมือของทุกภาคส่วน


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำยุทธศาสตร์กำจัดโรคมาลาเรีย พ.ศ.2560-2569 กำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยปลอดโรคมาลาเรีย ในปี 2567 เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยลดลงมากจากช่วงปี พ.ศ.2543 ที่มีรายงาน 150,000 ราย เหลือจำนวน 24,580 ราย ในปี 2558 หรือลดลงประมาณร้อยละ 85 กรม สบส. ซึ่งมีบทบาทสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคจัดอบรม อสม.ทั่วประเทศ โดยเน้นใน 220 อำเภอ จำนวน 2,755 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ยังพบโรคนี้มาก โดยพบผู้ป่วยได้ร้อยละ 88 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ ได้แก่ ตาก ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ และอุบลราชธานี เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองและการป้องกันโรค


เนื่องจากโรคมาลาเรียจัดเป็นโรคประจำถิ่นของพื้นที่ป่าเขา เมื่อมีคนในหมู่บ้านที่รับผิดชอบมีอาการน่าสงสัยให้แนะนำไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อทำการตรวจวินิจฉัย และเมื่อป่วยเป็นโรคมาลาเรียจะต้องได้รับการดูแลให้กินยาตามแพทย์สั่งคือให้ถูกกับชนิดของเชื้อและครบสูตร ป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา ลดปัญหาพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาที่ไม่ถูกต้องของประชาชน


 

Shares:
QR Code :
QR Code