มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์


มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย thaihealth


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขานรับ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่


นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ช่วยราชการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือ และรับฟังรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัด ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และระบบนิเวศ ซึ่งที่ผ่านมามีการนำพลาสติก และโฟมมาใช้มากขึ้นในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยพลาสติก และโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก อาจเป็นพิษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการประเมิน


สำหรับ ศอ.บต. เป็นหนึ่งในองค์กรที่จัดอยู่ในหน่วยงานที่ต้องได้รับการประเมินตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ


นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ช่วยราชการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ บุคลากรของ ศอ.บต. พร้อมให้ความร่วมมือ และจะร่วมกันเดินหน้า รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code