มาตรการด้านสุขอนามัย ในสถานประกอบกิจการ หลังโควิด-19 เข้าสู่โรคติดต่อเฝ้าระวัง

                   ที่มา : กรมอนามัย

เเฟ้มภาพ

                    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยมาตรการด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการภายหลังโควิด-19 เข้าสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 1 ตุลาคม นี้ เน้นย้ำข้อปฏิบัติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน และด้านประชาชนที่เข้ารับบริการ 

                   นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงนั้น การป้องกันโรคได้ดำเนินการควบคุมภายใต้พระราชกำหนดฉุกเฉิน  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมาตรการสำคัญสำหรับองค์กร คือ COVID Free Setting ที่ครอบคลุมทุกสถานประกอบการที่ส่งผลต่อสังคม การดำรงชีวิต และภาพรวมด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 นี้ ที่ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มาตรการควบคุมที่คุมเข้มได้มีการผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น ยังคงไว้เฉพาะพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่ใช้ในการควบคุมกำกับสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ที่สะสมอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร รวมทั้ง 142 ประเภทกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้มีการปฏิบัติโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ใช้กำกับ เช่น ข้อบังคับท้องถิ่นที่มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำกับ ดูแล และติดตาม ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคในระดับพื้นที่

                   มาตรฐานด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สถานประกอบกิจการควรปฏิบัติ แบ่งเป็น 1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมการจัดสถานที่ ให้มีการระบายอากาศภายใน จัดให้มีอุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ 2) ด้านพนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน อาทิ มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี มีการคัดกรองอาการป่วยของพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์หากป่วย ควรหยุดปฏิบัติงาน กรณีสถานที่จำหน่ายอาหาร พนักงานสวมหน้ากากขณะให้บริการ และผ่านการอบรมมาตรฐานของผู้สัมผัสอาหาร 

                  3) ด้านประชาชนที่เข้ารับบริการ หากเป็นผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจและมีความจำเป็นต้องออกจากที่พัก ให้สวมหน้ากาก ส่วนประชาชนทั่วไป แนะนำให้สวมหน้ากากเมื่อเข้าไปในสถานที่ที่ผู้คนแออัด หรือพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อมีการสัมผัสอุปกรณ์ สิ่งของ พื้นผิวที่สัมผัสร่วมกัน รวมทั้งตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยและสงสัย ตามความจำเป็น ไม่แนะนำให้ตรวจ ATK ในประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาการป่วย

                   “สำหรับการปฏิบัติตัวของกลุ่ม 608 หรือกลุ่มเสี่ยงนั้น กระทรวงสาธารณสุขยังคงเน้นย้ำเรื่องการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ และหากจำเป็นต้องไปในสถานที่แออัด เสี่ยง ต้องทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น แนะนำให้สวมหน้ากากตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ รวมทั้งยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย ช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2565 พบว่า ประชาชนเห็นด้วยต่อมาตรการที่ควรทำต่อไป แม้จะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 3 ลำดับแรกคือ 1) การเฝ้าระวังพฤติกรรม DMH อย่างต่อเนื่อง 2) การจัดสถานที่ให้มีจุดล้างมือ หรือเจลล้างมือ และการระบายอากาศที่ดี และ 3) ทำความสะอาดและจัดการด้านสุขาภิบาลของสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้น หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะการปฏิบัติตนตามสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการป้องกันโรค” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code