มอบโล่-เกียรติบัตร ให้ อสม. ช่วยคนเลิกสูบ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


มอบโล่-เกียรติบัตร ให้ อสม. ช่วยคนเลิกสูบ thaihealth


มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. ให้มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่


เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ พ.ศ.2561-2562 โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  การดำเนินโครงการด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีทัศนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่เป็นงานสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาและขยายเครือข่ายในระดับชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลสุขภาพประชาชน จากพิษภัยของควันยาสูบและป้องกันเด็กจากการเริ่มเสพยาสูบ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายและต้องมีความต่อเนื่อง สอดแทรกในงานประจำทั้งอุปกรณ์สาธารณสุขในโรงพยาบาล บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำในชุมชน แต่มีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกันทำงานร่วมกัน ทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่และยาสูบทุกประเภท โดยดำเนินโครงการร่วมกับอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนจำนวน 3 แห่ง โรงพยาบาลสุขภาพตำบล 23 แห่ง และสถานีอนามัย 1 แห่ง จำนวน  200 หมู่บ้าน 32,311 หลังคาเรือน

Shares:
QR Code :
QR Code