มอบเจลแอลกอฮอล์ ยาและเวชภัณฑ์ ร่วมสร้างมาตรฐาน New Normal ในโรงเรียน

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


มอบเจลแอลกอฮอล์ ยาและเวชภัณฑ์ ร่วมสร้างมาตรฐาน New Normal ในโรงเรียน thaihealth


เเฟ้มภาพ


องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเร่งรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดปฏิบัติตามแนวทาง New Normal ต่อไป


ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.(เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และ ยาสามัญประจำบ้าน รวมมูลค่าประมาณ 1,800,000 บาท จากองค์การเภสัชกรรม โดย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะ เป็นผู้แทนเข้ามอบ พร้อมกันนี้ นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร


สืบเนื่องจากองค์การเภสัชกรรมตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้จัดโครงการ New Normal School โรงเรียนวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19 ขึ้น โดยมอบเจลแอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL GEL สูตร F 75% ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นชนิดขวดปั๊มขนาด 400 ml จำนวน 20,568 ขวด รวมมูลค่า 1,298,913 บาท พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งเป็นยารักษาอาการเบื้องต้นสำหรับประจำห้องพยาบาล เช่น ยาพาราเซตามอล ทั้งชนิดเม็ด และชนิดน้ำ ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ยาแก้ผดผื่นคันวชภัณฑ์ทำแผล ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม แอลกอฮอล์ เป็นต้น จำนวน 437 ชุด มูลค่า 524,400 บาท รวมมูลค่าทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,793,313 บาท เพื่อให้กับกรุงเทพมหานครนำไปส่งมอบต่อยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนเชื้อโรคต่างๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมดูแลรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีที่ให้กับครูและเด็กนักเรียน


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่วุฒิภาวะยังไม่มากนัก และอาจจะขาดความตระหนักรู้และความรอบคอบในการป้องกันการแพร่ระบาด จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแนวทาง New Normal ให้อยู่ในมาตรการควบคุมโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณองค์การเภสัชกรรม ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว และมอบเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเร่งรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดปฏิบัติตามแนวทาง New Normal ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code