มอบรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

       สพฐ. จับมือเครือข่ายงดเหล้า และภาคี มอบรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 4 จำนวน 202 ท่าน พร้อมขยายผลครูดีไปทั่วประเทศ


/data/content/27076/cms/e_aefjnoqvwy69.jpg


       ด้านเครือข่ายครู-นักเรียน ยื่นจดหมายเปิดผนึกแก่ เลขา สพฐ. ขอให้งดเลี้ยงเหล้างานวันครูทั่วประเทศ ตอกย้ำจรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ …ผลสำรวจพบ ผู้ปกครองเห็นด้วย ครูควรทำตนให้เหมาะสมกับหน้าที่ ช่วยสร้างคนให้เป็นคน อยากให้เป็นวันนึกถึงคุณความดีของครู มากกว่าการฉลองด้วยสิ่งมึนเมาและอบายมุข


    เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่หอประชุมคุรุสภา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุรุสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขทั่วประเทศ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558 เพื่อยกย่องบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากอบายมุข ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้นแบบ และสร้างเครือข่ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขในโรงเรียน พร้อมเสริมภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลเมืองดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติ โดยสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีรองเลขาธิการ สพฐ.เป็นประธาน


     นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักว่า ครู คือ บุคลากรที่สำคัญที่สุดในระบบการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครูให้มีความสุขทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ครูมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยเน้นย้ำเรื่องคุณธรรมของนักเรียน และสนับสนุนโรงเรียน ที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังการใช้ชีวิตที่มีสติ ไม่ประมาท ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย อาทิ ซื่อสัตย์ เสียสละ มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน มีสติรู้ตัว ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็งทั้งกาย และจิตใจ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งมีครู ผู้บริหารศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาเป็นแบบอย่าง


     “การจัดพิธีมอบรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขในครั้งนี้ เป็นอีกหนทางที่จะช่วยยกย่องบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากอบายมุข เป็นการเพิ่มกำลังใจในการทำงาน และเพิ่มจำนวนเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการติดตามครูดีไม่มีอบายมุขที่ได้รับการยกย่องตั้งแต่ปี 2555 พบว่า ครูทุกท่านมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง เกิดการขยายความร่วมมือในการปกป้องเยาวชนให้พ้นภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ โดยนำไปใช้ในการเรียนการสอน การ/data/content/27076/cms/e_cejnquwxy357.jpgทำโครงการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า รวมทั้งสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเรื่องสถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้าบุหรี่


การรณรงค์ร้านค้าไม่ขายเหล้าบุหรี่ให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี การไม่ขายเหล้าบุหรี่ในวันพระ เป็นต้น ทำให้ครูทั้งที่ไม่ดื่ม และดื่มมีขวัญกำลังใจ

ที่จะตระหนักรู้ถึงพิษภัย และสานต่อการสร้างภูมิคุ้มกันมิให้ให้เยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ต่อไป ซึ่งเป็นการบ่มเพาะพลเมืองดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติ” รองเลขาธิการ สพฐ. กล่าว


     ด้านนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า  โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ได้ดำเนินการ เป็นปีที่ 4 แล้ว ในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 202 ท่าน จากทั่วประเทศ และยังคงสร้างเครือข่าย ครูดีไม่มีอบายมุขให้เพิ่มขึ้นอีกต่อไป เพื่อช่วยให้เยาวชนไทยมีการพัฒนา สังคมก้าวหน้าด้วยความมีศีลธรรม ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคี ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยของแอลกอฮอล์และผลกระทบต่างๆ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ และจะดำเนินการขับเคลื่อนพลังของเยาวชน พลังของครู ตลอดจนการสร้างเครือข่ายให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันเยาวชนในชาติ เป็นการวางรากฐาน


     ให้สังคมไทยมีมาตรการที่จริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุข โดยเชื่อว่าปัญหาในรั้วโรงเรียนนั้นสามารถลดลงไปได้ หากโรงเรียนมีการวางระบบการศึกษาวางรากฐานที่ดี ครูเป็นผู้ที่คอยชี้นำในทางที่ดี มีการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และรองรับผลกระทบที่อาจตามมา ก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักเรียน และสามารถเรียนรู้ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ และไม่ประมาท


     ทั้งนี้ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการรวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน และเครือข่ายโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า จำนวน 79 แห่ง ทั่วประเทศ พบว่า ผู้ปกครองทั้งหมดเห็นด้วยที่การจัดงานวันครูแห่งชาติ ไม่ควรมีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน เพื่อให้เป็นต้นแบบและดำรงคุณค่า เป็นวันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติ โดยระบุเหตุผลว่า ครูที่ควรเป็นตัวอย่างให้แก่ศิษย์ในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจะได้ให้ศิษย์ดำเนินตามคำสอน พร้อมการยื่นจดหมายเปิดผนึก และการนำผลการเรียนรู้ ผลกระทบของการเลี้ยงเหล้าในวันครู รวมทั้งรายชื่อผู้สนับสนุนให้งดเลี้ยงเหล้า เบียร์ในงานวันครู ปี 2558 เสนอต่อเลขาธิการ สพฐ. ที่สอดคล้องกับวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ภาคปฏิบัติ และ ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ผ่านงานรณรงค์งดเหล้าที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การศึกษาที่แท้จริง ต้องแก้ปัญหาได้ โดยมีสพป.เชียงใหม่ เขต 1เป็นต้นแบบที่มีการจัดงานวันครูแห่งชาติที่ไม่มีอบายมุขหรือสิ่งมึนเมาในงาน


     นอกจากนี้กิจกรรมภายในงาน มีการเสวนา “เป็นครูด้วยหัวใจ” โดย  ศ.ระพี  สาคริก  และ หมอเขียว  (ใจเพชร  กล้าจน)ประธานเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ด้านสาธารณสุข คุยกับครูด้วยเสียงเพลง โดย “จอมยุทธขลุ่ย” อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี ครูดีไม่มีอบายมุข (ด้านดนตรี) นิทรรศการ ถึงชุดความรู้การจัดกิจกรรมและนวัตกรรมการรณรงค์ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์และบุหรี่จากโรงเรียนในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 


 


 


     ที่มา: เครือข่ายงดเหล้า 

Shares:
QR Code :
QR Code