มอบของขวัญปีใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


มอบของขวัญปีใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต thaihealth


พม. มอบของขวัญปีใหม่ 2560 ชิ้นแรก แก่ชุนชนวัดไชยทิศ ย่านบางกอกน้อย กทม. ตามแผน“การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโนบายรัฐบาล”


ณ ชุนชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโนบายรัฐบาล” ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยบูรณาการ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินงานตามภารกิจด้านสังคมตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทั่วไป และการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม   


มอบของขวัญปีใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต thaihealth


ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันสานต่อและนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกช่วงวัยให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบูรณาการร่วมกับ 17 หน่วยงาน โดย MOU เพื่อขับเคลื่อนและให้เป็นหน่วยงานหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 4 มิติ ในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่ดำเนินการ คือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 879 แห่ง


ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต และบูรณาการร่วมกับ สสส. และ สปสช. 1,752 แห่ง ซึ่งในปี 2561 จะสามารถครอบคลุม 3,000 ตำบล จนครบ 8,000 ตำบล ภายใน 5 ปี โดยใช้เงินกองทุนในการขับเคลื่อนจากกองทุนผู้สูงอายุ กองทุน สสส. และกองทุน สปสช. ที่มีกลไกขับเคลื่อนจากคณะทำงานขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในระดับจังหวัด 3 กองทุน ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุ 7,000 ชมรม และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 80,000 คน ภายใต้กรอบความร่วมมือภาพรวมหน่วยงานในการสนับสนุนมอบของขวัญปีใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต thaihealthการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความปรารถนาดีในการส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ 2560 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ซึ่งการลงพื้นที่ชุนชนวัดไชยทิศ ย่านบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ที่มีการจัดงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโนบายรัฐบาล” ในวันนี้ นับเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้มอบให้กับประชาชน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)    กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) (พอช.) และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมภายในงานครั้งนี้


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศและลานเอนกประสงค์ชุมชน พร้อมมอบผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ป้ายซ่อมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ทุนการศึกษา รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ (Wheel Chairs) และเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม อีกทั้ง การฝึกอาชีพระยะสั้นด้วยการสาธิตนวดแผนไทย และการตรวจคัดกรองสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน และความร่วมมือจากชุมชน วัด ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 กทม. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีกำหนดปฐมนิเทศวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560  


ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 50 คน ที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกำหนดการเรียนการสอนในทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. มีระยะเวลาเรียน 3 เดือน โดยเนื้อหาวิชาการเรียนรู้ครอบคลุม 4 มิติ คือ มิติสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะ เช่น การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การทำลูกประคบสมุนไพร การทำขนมไทยเพื่อประกอบอาชีพ การทำศิลปะ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ การป้องกันภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุสิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code