มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์สู่ศูนย์พัฒนาเด็ก

กลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หวังสร้างเด็กให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต

กลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์ ประกอบด้วยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพและแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสร้างเสริมสนับสนุนสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดร่อบีน ลำหิน ต.คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานครเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยจัดการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ 6 ฐานการเรียนรู้ให้เด็กได้สนุกกับนิทาน จินตนาการ และได้พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ

 

 

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

Shares:
QR Code :
QR Code