มหกรรม Relearn Festival 2024

Relearn Festival

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2567 ที่ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ Mappa และภาคีเครือข่าย จัดมหกรรม Relearn Festival 2024 ภายใต้แนวคิดหลัก “Co-Creating Next Generation” หรือร่วมกันสร้างเจนเนอเรชันต่อไป น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพราะเด็กและเยาวชนคือบุคลากรในอนาคตของชาติ ขณะที่ครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ แต่การจะอุ้มชูดูแลให้เด็ก 1 คนเติบโตขึ้นมาได้อย่างดี จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายในสังคม ไม่ใช่หน้าที่ของคนมดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง รัฐบาลต้องวางระบบสนับสนุนให้เด็ก ๆ ของเรามีโอกาสที่เสมอภาคกันในการเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง งาน Relearn Festival จัดเป็นครั้งที่ 2 หลังหยุดชะงักไปจากการระบาดของโรคโควิด-19 หวังชวนทุกคนมา “Unlearn” และ “Relearn” ความคิดความเชื่อเดิมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก เพิ่มเติมมุมมองใหม่ และทบทวนไปพร้อม ๆ กันว่า เราจะมีส่วนในการร่วมสร้างสังคมให้เหมาะสมกับการเติบโตสำหรับคนรุ่นถัดไปได้อย่างไร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=355166

Shares:
QR Code :
QR Code