มหกรรม “พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม”

สสส. จัดมหกรรม “พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม” ครั้งที่ 5 thaihealth


สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมพลเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จากทั่วประเทศ จัดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5  “พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม” ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


นางสาว ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ว่า  เป็นการตอบโจทย์เชิงนโยบาย  ทั้งกระบวนการปฏิรูป ปัญหาสังคม และนวัตกรรม ที่เน้น เรื่องสังคมโดยตรง 3 เรื่อง ได้แก่ 1. “เมืองคุณธรรม เมืองของแผ่นดิน” เป็นการรณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้เฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 2.เวทีสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหัวหน้าคณะผู้วิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ, ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ สมาชิก สปช.ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น และ 3.ปฏิรูประบบการเงินในสถาบันการเงินชุมชนสสส. จัดมหกรรม “พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม” ครั้งที่ 5 thaihealth


“โดยเนื้อหาในเวทีเสวนา ประกอบด้วย 7 สาระ ได้แก่ 1.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2.อาหารปลอดภัย ที่เน้นกระบวนการผลิตด้วยตนเอง 3.พลังงานทางเลือกระดับชุมชน  4.การจัดการขยะภายในชุมชน (Roadmap การจัดการขยะครั้งแรกของประเทศไทย) 5.พิบัติภัย กระตุ้นคนในชุมชนเป็นผู้จัดการแก้ไขด้วยตนเอง โดยกรมธรณีวิทยาเป็นผู้ให้ความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ และชี้เป้าในแต่ละพื้นที่ กว่า 2,000 แห่ง 6.ชุมชนลดอุบัติเหตุ โดยกระตุ้นให้ชุมชนมีกลไกจัดการอุบัติเหตุด้วยตนเอง และ 7.ลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบในชุมชน” นางสาวดวงพร อธิบาย


ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน กล่าวเสริมว่า นอกจากการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ที่ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนมาอย่างต่อเนื่องแล้ว งานครั้งนี้ยังจะสะท้อนให้เห็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย สสส. จัดมหกรรม “พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม” ครั้งที่ 5 thaihealth1.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ทั้งอุปกรณ์และองค์ความรู้ 2.การตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ การดูแล และการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำคัญ เพราะบางพื้นที่มีผู้สูงอายุมากถึง 27 % ซึ่งสามารถประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนได้ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีส่วนช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยลงได้ เนื่องจากหลักสูตรได้นำองค์ความรู้สมัยใหม่ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นผู้ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศาสนาด้วย ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างน้อย 200 แห่ง และ 3. อาสาทำดี เป็นการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่เน้นแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติ และเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาเชิงระบบ ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมสร้างความเป็นธรรมในชุมชน 


ท้ายสุด ผอ.สำนัก 3  อธิบายถึงแนวทางการขับเคลื่อนรูปแบบกิจกรรมว่า สำหรับปีนี้ขอเน้นเรื่องบุหรี่ โดยมุ่งหวังให้เกิดตำบลต้นแบบในการบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ให้ได้ผล ชูแนวคิดการดื่มเหล้าเท่ากับเพิ่มพื้นที่อุบัติเหตุ และเร่งเพิ่มพื้นที่เมืองคุณธรรม โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการจำลองเมืองคุณธรรมเมืองของแผ่นดิน ด้วยอุโมงค์เสียงชวนคิด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรอีก 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม,  ฟิลิปปินส์,  อินโดนีเซีย,  อินเดีย และญี่ปุ่น มาร่วมบรรยายถึงแนวทางการปกครองครองส่วนท้องถิ่นของตน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 8,000 คน จากแกนนำชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ 


 


 


เรื่องโดย : แพรวพรรณ สุริวงศ์  Team Content www.thaihealth.or.th


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code