มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์คึกคัก

สสส.สร้างเด็กคิดเป็น-มีแรงบันดาลใจ ในงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์


มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์คึกคัก thaihealth


ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ สถานีมักกะสัน ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดงาน “มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตอน เด็กบันดาลใจ คิดได้ คิดเป็น” โดย สสส.ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภาคีเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานด้านสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน พ่อแม่ ครูอาจารย์ ชุมชนท้องถิ่น ร่วมเรียนรู้ นำไอเดียต่างๆ มาต่อยอดพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ได้มีการนำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)


ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทุกช่วงวัย สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออก และให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี โดยมุ่งเน้นกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบูรณาการความรู้และคุณธรรมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และสำนึกความเป็นพลเมือง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 3 ดี สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี ของ สสส. ซึ่งได้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนอย่างชัดเจน


“ภาครัฐขอรับข้อเสนอด้านนโยบายสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน จากเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่กระบวนการพิจารณาด้านนโยบายและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับชาติต่อไป รวมทั้งขอให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาข้อเสนอทางนโยบายนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปสื่อและการเรียนรู้ ขับเคลื่อนกระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองในสังคมสุขภาวะ” ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว


ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ผ่านมา สสส.ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยปักหมุดเรื่องยุทธศาสตร์ส่งเสริมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมดี และเพียงพอ โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมพลังให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ดี คือสื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี ซึ่งสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม 1.การผลักดัน พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2.การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดพื้นที่ต้นแบบ เช่น เพชรบุรีดีจัง จ.เพชรบุรี เป็นจังหวัดต้นแบบ และยังมีพื้นที่สร้างสรรค์เครือข่ายเด็กและเยาวชน อีกกว่า 107 แห่ง ใน 38 จังหวัด 3.เกิดพื้นที่ทางปัญญา มีกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 4.แผนปฏิบัติการร่วมทั้งประเทศ เช่น การประกาศวาระการอ่านแห่งชาติ วาระพื้นที่สร้างสรรค์ ฯ ลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ เท่าทันสื่อ เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความรู้ความเข้าใจที่จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใหม่ๆ ของสื่อได้อย่างเข็มแข็ง มีจิตสาธารณะ มีศักดิ์ศรี สร้างความเป็นพลเมืองในการใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบและใช้สื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีคำแนะนำในการใช้สื่อเพื่อช่วยดึงพลังด้านบวกของเด็ก เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยเชื่อว่าเด็กจะเป็นแรงบันดาลใจ นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้ใหญ่ในสังคมได้


 


 


ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง


 

Shares:
QR Code :
QR Code