มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง”

18 องค์กรใหญ่ของประเทศ จับมือจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง” วันที่ 6 — 8 พ.ค.นี้ ที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ หวังเปิด “พื้นที่” ให้เด็กและเยาวชนไทยแสดง “พลัง ความสามารถ” ของตนเพื่อสร้าง “สังคมน่าอยู่” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง”

เยาวชนเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์ และมีศักยภาพ การเปิดพื้นที่ทางสังคมให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้ ปฏิบัติ หรือสร้างสรรค์กิจกรรมตามถนัด จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความสามารถ นอกจากนั้นเขายังสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆ เหล่านั้นแก่ผู้อื่น ตลอดจนจะเติบโตไปเป็นพลังทางสังคมที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตได้

เพื่อเป็นการ “เปิดพื้นที่ทางสังคม” ให้เยาวชนได้แสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานซึ่งจะทำให้เห็นถึงพลังด้านบวกในการพัฒนาตนเอง และสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับเจ้าภาพ รวมทั้งสิ้น 18 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), กรุงเทพมหานคร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), แผนงานสื่อสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชน (สสย.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),

สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม (สปร.), อุทยานการเรียนรู้ (tk park), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, s’ club คลับเยาวชนสยามเซ็นเตอร์, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ,สถาบันลูกโลกสีเขียว, thai pbs, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิสยามกัมมาจล ตลอดจนองค์กรภาคีเครือข่ายพัฒนาเยาวชนอีกกว่า 120 องค์กร จัดงานมหกรรม “พลังเยาวชน พลังสังคม” ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน…เพื่อเปลี่ยนแปลง” (thailand youth festival 2 nd “share to change”) ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคมนี้

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวในหัวข้อปฐมบท “พลังคนรุ่นใหม่: พลังการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ว่า โลกอนาคต มีลักษณะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และพลิกผัน คนไทยในอนาคตจึงต้องมีพลังหลากหลายด้าน จำเป็นต้องมีขบวนการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้สร้าง ผู้อาสา ลงมือทำงานหรือทำกิจกรรมที่ตนถนัด และมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อชุมชนหรือสังคมที่ตนอยู่ ในขณะเดียวกัน ตัวเยาวชนเองก็จะได้เรียนรู้ทักษะ คุณค่า และความรู้ ในมิติต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ ผู้รับผิดชอบประเทศไทยสังคมไทยในภายหน้า งานมหกรรมพลังเยาวชนฯ และกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน ที่มูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีร่วมกันจัดนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยฝึกฝนการเป็นผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้อาสา ผู้ลงมือทำ เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นและประโยชน์ส่วนรวม

“พลังคนรุ่นใหม่ คือพลังของการสร้างสรรค์ เอาชนะกระแสของการเสพ คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้จากการลงมือทำ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นปฐม ใช้การลงมือทำนั้นเองเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง โดยลงมือทำเป็นกลุ่มเป็นทีม ก็จะเกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึก ที่เรียกว่า 21st century learning เกิด 21st century skills สำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน” ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าว

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง”

รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล พร้อมกับบอกว่า เยาวชนที่มาร่วมงานนับพันคนนั้นเป็นเพียงตัวอย่างของเยาวชนอีกมากมายที่ได้แสดงพลังถึงทุกวันของการทำสิ่งดีๆ ของพวกเขาใน 365 วัน และเป็นเวทีที่ไม่เฉพาะตัวเยาวชนแต่รวมถึงพ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ

อนึ่ง การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่ององค์กรภาคีร่วมจัดเชื่อว่า “เยาวชน” เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีพลัง ในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ “พลังเยาวชน” มีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม จึงเกิดขึ้นเพื่อแสดงพลังเชิงบวกของเยาวชนในสังคมให้สังคมรับรู้และยอมรับ “พลังเยาวชน” ที่จะร่วมคิด และ สร้างสังคมไทยร่วมกับผู้ใหญ่ ที่จะเปิดโอกาสและให้พื้นที่ในการนำเสนอเรื่องราวและผลงานดีๆ ของเยาวชนที่ได้ใช้พลัง ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตนเอง ผ่านการลงมือทำ ด้วยมุ่งมั่น และจริงจัง รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ความสามารถให้กับสังคม

ในครั้งนี้ องค์กรจัดงานซึ่งประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเยาวชนทั้ง 18 องค์กร จึงร่วมกันสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงพลังสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีอีกครั้ง เพื่อให้สังคมได้เห็นศักยภาพ ความสามารถและพลังของเยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีเยาวชนกว่า 800 คน มานำเสนอผลงานการทำดีในรูปแบบต่าง ๆ ใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1)จิตอาสา 2) ไอซีที 3) สิ่งแวดล้อม 4) ท้องถิ่น 5) ปฏิรูปการเรียนรู้ และ 6) ปิดเทอมสร้างสรรค์ จึงเป็นอีกครั้งที่เป็นนิมิตหมายสำคัญที่พวกเขาจะมาแสดงให้เห็นพลังของเยาวชน และการแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมดีที่น่าอยู่ต่อไปในระยะยาว

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง”

นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าวฯ ยังมีกิจกรรมบางส่วนให้ชมเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะได้ไปชมกันเต็มๆ ในวันงานจริงอีกด้วย อาทิ การบรรเลงกีตาร์คลาสิคจากเยาวชนตัวน้อยวัย 8 ขวบที่ชนะเลิศระดับนานาชาติ, การสาธิตการแสดงของหุ่นยนต์กู้ภัย จากทีม irap_pro มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, เกมเพื่อผู้พิการทางสายตา, สาธิตการประเมินคาร์บอนอย่างง่าย, ภูมิปัญญาการทำหุ่นกะลา,กิจกรรมจิตอาสามือใหม่กับการทำสมุดทำมือ เป็นต้น

สำหรับงานมหกรรม “พลังเยาวชน พลังสังคม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2554 ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ จะได้พบกับ เรื่องราว ผลงาน ประสบการณ์ของเยาวชนคนเก่งจากกลุ่มประเด็นต่าง ๆ คือ พลังเยาวชนคนไอซีที พลังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังเยาวชน พลังถิ่น พลังเยาวชนพลเมืองอาสา พลังการเรียนรู้ เยาวชนไทยในเวทีโลก และเยาวชนโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนิทรรศการมีชีวิต เวทีเสวนา workshop และการแสดงทางวัฒนธรรม ที่สื่อสะท้อนถึงพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน กับหลักคิด การปฎิบัติ การให้และการแบ่งปัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างที่จะได้พบในงาน ได้แก่

1. นิทรรศการมีชีวิต ใน 9 station แสดงเรื่องราวดีๆ ของเยาวชนตัวอย่าง จาก 6 ประเด็น ร่วมเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ กับกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย hall of fame ผลงานเยาวชนไทยในเวทีโลกและ cool idol เยาวชนต้นแบบ/ นิทานทำมือ-หนังสือเพื่อน้อง / 6 ฐาน เรียนรู้ เปลี่ยนโลกร้อนให้เย็นลง/ the leader เกมผู้นำพอเพียง / life cannoeing แรลลี่เรียนรู้สาระธรรม/ กีฬาลับสมอง tri gold / แสบซ่า…กล้าดี: เกมส์ลดความรุนแรง/พื้นที่สร้างสรรค์ และถนนเด็กเดิน / บูธปิดเทอมสร้างสรรค์ : แนะนำการทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอม รับสมัครโครงการเสนอไอเดียเด็ดทำกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ใน summer นี้ ฯลฯ

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง”

2. การแสดง ร้อง เต้น เล่นละคร อลังการละลานตาจากเยาวชนทั่วประเทศ เวทีการแสดงความสามารถเยาวชนในสวนหลายรส หลากสีสัน ดนตรี ละคร โชว์ ของเยาวชนจากทั่วประเทศ เช่นดนตรีคลาสสิค / cover dance / b boy /การขับร้องบทเพลงแห่งสยาม / /ละครเยาวชนพลังบวก/รำกระทบไม้ไผ่ปกาเกอญอ / กลองสะบัดชัย /หุ่นกะลา /ละครหุ่นมือ /ละครชาตรี /หนังตะลุง/ ฯลฯ

3. workshop โดนๆ สำหรับวัยทีน ที่อยากเติมชีวิตให้เต็ม เช่น สร้างเกมอย่างง่ายภายใน 3 ชั่วโมง / ทำแอนิเมชั่น / หนังสั้น youth drama plus ทักษะการทำละครสั้น / basic b boy /ทำของเล่น และเครื่องดนตรี จากวัสดุธรรมชาติ / ลีลาศกลางแจ้ง / นักข่าวพลเมือง

4. เสวนาดีๆ จุดประกายไฟฝันกับ celeb และ เยาวชนคนเก่ง (cool idol) และเปิดมุมมองใหม่ๆ ตลอดงาน เช่น ict show case : ทำเองก็ได้…ง่ายจัง / the future of shot film / citizen talk พลเมืองอาสา / การจัดการอารมณ์ “ป่วน” กับ idol / ก.ย.ศ. กองทุนนี้เพื่อใคร?/เด็กแถว 1,2,3 การพัฒนาผู้นำเยาวชน

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง”

ร่วมสัมผัส พลังแห่งการให้ ที่ยิ่งใหญ่ของเยาวชนจากทั่วประเทศ ได้ในงานมหกรรม “พลังเยาวชน พลังสังคม” ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน…เพื่อเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2554 ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ (ติดสวนรถไฟ จตุจักร)

งานนี้ เยาวชน หรือผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ www.thailandyouthfestival.com

ที่มา: เว็บไซต์ไทยพีอาร์ดอทเน็ต 

Shares:
QR Code :
QR Code