มหกรรมนครศรีฯ ดีจังฮู้ Forum Youth for Change เยาวชนเปลี่ยนได้

ที่มา : Voice Online


มหกรรมนครศรีฯ ดีจังฮู้ Forum Youth for Change เยาวชนเปลี่ยนได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ชูมหกรรมนครศรีฯ ดีจังฮู้ “Forum Youth for Change เยาวชนเปลี่ยนได้”ยกระดับกิจกรรมเด็กเยาวชนสร้างสรรค์ พลิกเสี่ยงเปลี่ยนเป็นพลังบวก


เครือข่ายเยาวชนนครศรีฯ ดีจังฮู้ ร่วมกับ สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน "มหกรรมสร้างสรรค์นครศรีฯ ดีจังฮู้ Forum Youth for change เยาวชนเปลี่ยนได้ (พลิกเสี่ยงเปลี่ยนเป็นบวก-พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์-สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาถิ่น สู่การสร้างสรรค์นครศรีฯดีจังฮู้)" ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การแสดงสื่อสร้างสรรค์โดยกลุ่มเยาวชน เพลงบอก มโนราห์ ,เปิด15 ลานเรียนรู้ สนุก สร้างสรรค์ ได้ลงมือทำ นอกจากนั้นภายในงานยังได้มีการเสวนาในหัวข้อ "Forum Youth for change : คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ ใส่ใจเมืองคอน" ที่ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


องอาจ พรหมมงคล นายกสมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมส่งเสียงเยาวชน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 และกว่า10 ปีที่ทำงานด้านเด็กเยาวชน พบว่า กระแสข่าวด้านเด็ก จ.นครฯ ในภาพลบลดลงอย่างมาก ขณะเดียวกันข่าวสารที่สร้างสรรค์มีเพิ่มมากขึ้น และนั่นคือการเปลี่ยนแปลงสำหรับ พื้นที่เด็กเยาวชนจ.นครฯ ที่น่าภาคภูมิใจ


ทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สำรวจความคิดเห็นเยาวชนไทยทั่วประเทศ ผ่านระบบโพลออนไลน์ของเครือข่ายยูรีพอร์ต ประเทศไทย เกี่ยวกับสังคมที่อยากเห็น โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์ปี 2561 พบว่า กว่าร้อยละ 77 อยากเห็นรัฐบาลเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์ในสังคม และ1 ใน 3 อยากมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์ ร้อยละ 31 บอกว่า พื้นที่ปลอดภัยหมายถึง พื้นที่ในสถานศึกษา และเยาวชนเกือบครึ่ง ตอบว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยในชุมชนที่อาศัยอยู่ ส่วนพื้นที่สร้างสรรค์ที่อยากเห็น คือ พื้นที่ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ได้ 


มหกรรมนครศรีฯ ดีจังฮู้ Forum Youth for Change เยาวชนเปลี่ยนได้ thaihealth


องอาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนงานเด็กเยาวชนไม่ใช่ การทำงานที่ตัวเด็ก อย่างเดียว แต่มิติที่รายล้อม และกลไกปกป้องเด็ก ถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น กรอบคิดสำคัญ ควรมี 3 สร้างคือ 1.สร้างความ "เป็นเจ้าของ" โดยให้เด็ก ได้คิดเอง ออกแบบเอง ทำเอง ส่วนเรา ถอยมาเป็น "พี่เลี้ยง" หรือผู้สนับสนุน 2.สร้าง "การมีส่วนร่วม" คือร่วมกันคิด ทำทั้งกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่และกลไกภาครัฐหรืออื่นๆ รวมถึง การจัดสภาพพื้นที่รอบตัวเด็ก 3.สร้าง "การเปลี่ยนแปลง" มิใช่การทำแบบเดิมๆ และภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าวจึง เกิดพื้นที่กลุ่มเยาวชน และเพื่อนเครือข่ายเยาวชน ทั่วจังหวัดนครศรีฯ


นอกจากนี้ควรสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 3 กรอบใหญ่ๆ คือ พลิกพื้นที่เสี่ยงให้สร้างสรรค์ปลอดภัย รักษาสืบทอด ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและหวงแหนไว้ซึ่งของดีที่เป็นความภาคภูมิใจคน จ.นครฯ และสร้างสรรค์สื่อสารสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นแนวทางของเยาวชนสมัยใหม่ แต่ภายใต้กรอบการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ทั้งนี้กระบวนการในการหนุนเสริม กลุ่มและพื้นที่เยาวชนเครือข่ายทั้ง 22 กลุ่ม จึงต้องทำงาน ทั้งมิติ การเป็น โค๊ช / ครู / พี่ และเพื่อน รวมถึงการประสานเติมเต็ม ในมิติต่างๆ


"เราเชื่อว่าตรงนี้คือพื้นที่ปลอดภัย ของกลุ่มเด็กเยาวชน จ.นครฯ ที่เห็นถึงการทำงานเชิงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ และการขยายสู่เพื่อนที่กว้างขึ้น และนั้นคือพลังบวกของเด็กเยาวชน นอกจากนี้ ยังเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในพลังการขับเคลื่อนงาน ซึ่งพิสูจน์การเปลี่ยนแปลง ทั้งเชิงพฤติกรรมบุคคล สภาพแวดล้อม และนโยบายปกป้องเด็กเยาวชน ซึ่งคือเส้นทางกว่า 10 ปีที่เราทำงานเด็ก-เยาวชนและมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง และในอนาคตเราจะชวนกันไปต่อ ซึ่ง เรามาถูกทาง เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในพลังเด็กเยาวชน และเราจะไปกันต่ออย่างมีพลัง" องอาจ กล่าว


มหกรรมนครศรีฯ ดีจังฮู้ Forum Youth for Change เยาวชนเปลี่ยนได้ thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code