มหกรรมการวิ่ง กู๊ด กาย รัน ปีที่ 4 Good Guy Run 2023

GoodGuyRun2023

เมื่อวันนี้ 26 พ.ย. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานพลัง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบมหกรรมการวิ่ง “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 4 (Good Guy Run 2023)” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง วิ่ง ต้าน โกง BREAK THE CORRUPTION โดยมีเป้าหมายในการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ กระตุ้นการสร้างค่านิยมในสังคมให้เกิดเป็นสังคมสุจริต ต่อยอดเป็นสังคมที่โปร่งใส เคารพในกฎกติกา มีคุณธรรม จริยธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=351893

Shares:
QR Code :
QR Code