มรส.ร่วมงานวิจัยพัฒนา ‘อ่านออกเขียนได้’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


มรส.ร่วมงานวิจัยพัฒนา 'อ่านออกเขียนได้' thaihealth


มรส.ร่วมงานวิจัยพัฒนา 'อ่านออกเขียนได้'


ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มรส. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) พร้อมภาคีโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีร่วมพัฒนาและภาคีร่วมสนับสนุนรวมกว่า 30 หน่วยงาน จัดโครงการ "วิจัยพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรู้สุขภาวะภูมิปัญญาท้องถิ่น" ว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู ว่าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น เรียนรู้กระบวนการคิดที่มีพัฒนาการสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้อย่างเป็นขั้นตอน จัดการความรู้เพื่อสร้างชุดความรู้ใหม่ๆ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนโยบายทางสังคมเพื่อการพัฒนาต่อไปอย่างสมดุลและยั่งยืน


ด้าน อ.วิชุนี พันธ์น้อย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรส. กล่าวว่า ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด สร้างพื้นฐานในการเรียนวิชาต่างๆ ที่ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเพื่อการจัดการเรียนรู้ของตนเอง การประกอบอาชีพ ชี้นำตนเอง แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสังคมชุมชน ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code