มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ https://cities.trueid.net


มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ thaihealth


มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีฯทั่วประเทศครั้งที่1(151)/2563 ผนึกกำลัง 38 ราชภัฏสัมมนา“ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ”ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลอากาศเอกประจินจั่นตองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาเป็นประธานเปิดงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15  มกราคม 2563


ผศ.ดร.สุพจน์ทรายแก้วอธิการบดีมรภ.วไลยอลงกรณ์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมและจัดสัมมนาเรื่อง“ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ”ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการศึกษาและการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ


สำหรับการประชุมในวันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ดำเนินการปฏิบัติมาตลอดใน 4 ประเด็น ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็นต่อมาคือ ความคืบหน้าของการทำวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ SCDJournal โดยจะเข้าสู่ระบบ ThaiJo เพื่อเตรียมออกวารสารเล่มแรกพร้อมกับมอบหมายงานผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 ภูมิภาคประเด็นที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่จะร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เรื่องฐานข้อมูลระดับตำบลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และประเด็นสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะจากองคมนตรีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาเชิงพื้นที่


นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว ยังมีหัวข้อในการหารือในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบลเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัยการประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวุฒิสภา


อธิการบดีกล่าวต่อว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้รับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพราะเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน เช่น การวิจัยการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการจัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมอาหารรับรองสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน เพื่อเป็นการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยพร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลภายนอกอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code