มมส มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100%

/data/content/25119/cms/e_egjknovw1258.jpg


          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และร้านยาปลอดบุหรี่ 100% พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และทำลายบุหรี่ให้สิ้นซาก


          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และร้านยาปลอดบุหรี่ 100 % เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาและชุมชน ได้รู้และตระหนักถึงโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่ และรู้จักหลีกเลี่ยงลด ละ เลิกบุหรี่ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสนอง "พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535" เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรณรงค์งดสูบบุหรี่มากขึ้นในประเทศไทย


          รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด “เขตการสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2557 เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ขึ้นในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเดินรณรงค์ การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจพิษภัยของบุหรี่ มอบป้ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ให้กับคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันกล่าวปฏิญานตนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ และจะลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีและแถลงข่าวมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


/data/content/25119/cms/e_hklopuv35789.jpg          โดยโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบ หรือสถานที่ปลอดบุหรี่ถือว่าเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เป็นการดูแลผู้ที่ยังสูบบุหรี่ โดยกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่มีมาตรฐาน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอีกทั้งดูแลผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ โดยจัดให้มีหน่วยบริการในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่มือสอง และพิษภัยของบุหรี่ ให้กับนิสิต บุคลากร และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกคณะ และทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ต่อไป


          ด้าน นายนพวัชร สิงห์ศักดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ยินดีกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิด เช่น บุคคลที่ได้รับควันบุหรี่จากบุคคลอื่นที่สูบบุหรี่นั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้


          จังหวัดมหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภัย อันตรายที่อาจเกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้มีนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เพื่อสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเกิดความตระหนัก รู้เท่าทันถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ทั้งต่อตัวผู้สูบบุหรี่เอง และต่อผู้ที่ได้รับควันบุหรี่จากบุคคลอื่นที่สูบบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ต่อไป


 


 


          ที่มา : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 

Shares:
QR Code :
QR Code