มฟล.ทำวิจัยร่วมชุมชนลดหมอกควันต้นเหตุปัญหาทางเดินหายใจ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำวิจัย การสร้างพลังชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตร พบว่าผู้คนในชุมชนมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควัน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้รับทุนวิจัยเรื่อง “การสร้างพลังชุมชนในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ผศ.พัชรพร สุคนธสรรพ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้จัดการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือนและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อสร้างทางเลือกทดแทนการเผาทำลายอันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันทำลายสุขภาพคนในชุมชน

โดยได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานรัฐจัดการอบรมให้แก่กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุที่มีบทบาทจัดการขยะในครัวเรือน และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้จัดการวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร รวมถึงพระสงฆ์

ด้านผศ.พัชรพรกล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนต.ค. 2554-ส.ค. 2556 ขณะนี้โครงการวิจัยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี พบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการเผาพึงพอใจต่อการอบรม โดยยอมรับวิธีการและนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน พร้อมกับส่งต่อข้อมูลดังกล่าวต่อๆ ไปยังเพื่อนบ้าน ซึ่งนอกจากจะลดการเผาแล้ว ปุ๋ยอินทรีย์ยังช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกร พร้อมเป็นพื้นที่ต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นที่สนใจ

“โครงการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากการนำคณะนักศึกษาพยาบาลลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อฝึกงานพยาบาลชุมชน และพบว่าผู้คนในชุมชนจำนวนไม่น้อยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดปัญหา หมอกควัน ซึ่งการจัดการขยะโดยการเผาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา สำนักพยาบาลจึงทำงานวิจัยเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดการขยะ โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อให้ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่” ผศ.พัชรพรกล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code