มน.จับมือศสช.พัฒนาหลักสูตรผลิตแพทย์7ดาว

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 


ภาพประกอบแฟนเพจมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ – ศสช.


มน.จับมือศสช.พัฒนาหลักสูตรผลิตแพทย์7ดาว thaihealth


ม.นเรศวร จับมือ ศสช. สธ. เปิดหลักสูตรผลิตแพทย์ บุคลากรสุขภาพแนวใหม่ จัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ ให้พยาบาล เภสัช เรียนร่วมกันในห้องเรียน เผยเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรแพทย์ 5 ดาวของ WHO เป็น 7 ดาว คาดใช้เต็มรูปแบบปี 62


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) องค์การอนามัยโลก และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตภาคเหนือตอนล่าง จัดสัมมนา “เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน


นพ.ศุภกิจ กล่าวในการบรรยายพิเศษ “กำลังคนที่ตอบสนองต่อกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ” ว่า เป้าหมายของการให้บริการทางการแพทย์คือประชาชน แต่ที่ผ่านมาพบว่านิสิตนักศึกษาแพทย์เมื่อจบมาแล้วมักขาดความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับคนไข้และวิชาชีพอื่น ดังนั้นต้องมีการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม คือการจัดรูปแบบการศึกษาแบบสหวิชาชีพ หรือ IPE โดยการเปิดโอกาสให้วิชาชีพอื่นทั้งพยาบาล เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ ฯลฯ ได้มาเรียนร่วมกันในห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพให้เป็นในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพของสังคมไทยให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุคลากรเพื่อสนองนโยบายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการกันทุกวิชาชีพ ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาการเกิดน้อยกว่าการตาย ทำให้ในปี 2583 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นต้องทำให้การเจ็บป่วยลดน้อยลง ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ โดยเฉพาะในห้องฉุกเฉิน


ด้าน ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เลขาธิการ ศสช. ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 กล่าวว่า ศสช.ใช้เวลาประมาณ 2 ปีเพื่อเขียนบทเรียนการเรียนรู้ IPE สำหรับแต่ละวิชาชีพไว้เป็นแนวทางแล้ว องค์กรหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยแนวทางดังกล่าวมาจากการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาชีพ สามารถนำไปปฏิบัติและใช้งานได้จริงในกลุ่มเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินผลอยู่


รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มน. กล่าวว่า ในการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ทุกภาคส่วนต้องมีการระดมความร่วมมือสำรวจความต้องการทางด้านสาธารณสุขของประชาชน ชุมชน และสังคม เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น ทางคณะแพทยศาสตร์ มน.จึงเน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาแบบ Transformative Learning โดยได้นำนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ หรือ IPE เสริมหลักสูตรแพทย์ 7ดาว ที่พัฒนามาจากหลักสูตรแพทย์ 5 ดาว ของ WHO เพราะเล็งเห็นว่าแพทย์ที่จบออกมามักมีความสามารถในการรักษา แต่ไม่สามารถสื่อสารกับคนไข้หรือบุคลากรด้านสาธารณสุขได้ การนำ IPE มาใช้จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรประมาณ 1-2 ปี ต้องมีการพัฒนาก่อนจะมีการนำมาใช้บรรจุในหลักสูตรอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562

Shares:
QR Code :
QR Code