มทร.ล้านนา ร่วมต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ หนึ่งในชมรมภายใต้เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมที่การขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยวิถีพุทธ มากว่า 25 ปี ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้สังคม กลมกลืนธรรมชาติ” นั้นคือแนวคิดในการหลอมรวมกลุ่มเพื่อนพี่น้องนักศึกษาในรั้วราชมงคลล้านนาในการออกมกำกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และกิจกรรมจิตอาสา


มทร.ล้านนา ร่วมต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth


จากการทำแบบสำรวจจากสมาชิกชมรมที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมแกนนำพุทธแรกพบจำนวน 54 คน มีจำนวนแกนนำและสมาชิกชมรมที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 40 คน โดยแบ่งออกเป็นเพศชายจำนวน 29 คน   และเพศหญิงจำนวน 11 คน โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มคือ เบียร์ และเหล้าสี โดยมีเหตุที่ดื่มเนื่องจาก อยากสังสรรค์เพื่อนฝูง รองลงมาคือดื่มเพื่อบรรเทาความตึงเครียด และวาระพิเศษต่างๆ จนทำให้เกิดผลกระทบตามมาดังต่อไปนี้ 1.ปัญหาด้านการเงิน 2.การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน 3 .ปัญหาด้านสุขภาพและการเรียน


สถานการณ์ดังกล่าวทำให้กลุ่มแกนนำชมรมจึงได้เข้าร่วมกับเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สนับสนุนจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยและสถาบันนานาชาติ ไอโอจีที เอ็นทีโอ มูฟเม้น ในการพัฒนาระบบในการช่วยเหลือเพื่อนในสมาชิกชมรมในการลด ละ เลิกการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีแนวทาง คือ “การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้สังคม และกลมกลืนกับธรรมชาติ และใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาร่วมด้วย ” 


มทร.ล้านนา ร่วมต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth


ความสำเร็ตที่เกิดขึ้นของการทำงานชมรมพุทธศาสตร์  คือ เกิดแกนนำนักศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เหนี่ยวแน่นเข็มแข็งและต่อเนื่อง  ปัญหาด้านการเงินลดลง สามารถเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนด  สมาชิกในชมรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประเภทและโทษภัยของสารเสพติดเป็นอย่างดี และมีแกนนำในการขับเคลื่อนงานเพิ่มมากขึ้่น


สามารถติดตามการขับเคลื่อนการทำงานของน้องๆ ได้ที่ แฟนเพจ ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ และ พี่น้องราชมงคลร่วมใจหันหลังให้แอลกอฮอล์


 


 


ที่มา : เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code