มข.ปรับยุทธศาสตร์ หวังขึ้นแท่นหนึ่งใน ม.ชั้นนำของโลก

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตามหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี ฯลฯ

มข.ปรับยุทธศาสตร์ หวังขึ้นแท่นหนึ่งใน ม.ชั้นนำของโลก

ทั้งนี้ เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ มาปรับใช้กับระบบบริหารงานวิจัย วางแผนกลยุทธ์องค์กร จัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการที่ดี

“จากนโยบายการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ (strategic direction) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอีก 4 ปีข้างหน้า จากพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2554 – 2558) เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาดีอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผลักดันนโยบายการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ (strategic direction) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอีก 4 ปีข้างหน้า สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก

จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เห็นว่าการมีแผนยุทธศาสตร์ จากนโยบายการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และการศึกษาดูงานต่างๆ ของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักบริหารการวิจัย สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะสามารถนำภารกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ และการวางแผนยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทุกปัจจัยที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและที่จะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยทั้งในแง่ของโอกาส อุปสรรค เพื่อเป็นการบอกทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อยึดถือและปฏิบัติในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริหารการวิจัย สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทิศทางในการดำเนินงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดร่วมกันอย่างเข้มข้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

 

Shares:
QR Code :
QR Code