มข.จัดอบรมนักศึกษา รับมือความเครืยด

ที่มา :  เดลินิวส์


มข.จัดอบรมนักศึกษา รับมือความเครืยด thaihealth


แฟ้มภาพ


มข.จัดอบรมนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และรับมือความเครืยด หลังพบนักศึกษาเข้ารับบริการกับจิตแพทย์เพิ่มขึ้น


อาจารย์สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (มข.) กล่าวว่า เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการบริการให้คำปรึกษากับนักแนะแนว  นักจิตวิทยา และจิตแพทย์ในมข.มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.ได้รับแจ้งข้อมูลจาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ช่วยดูแลนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยกับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าพบว่าบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักศึกษา หรือครอบครัว ยังไม่มีความเข้าใจในสภาวะของอาการ หรือโรคดังกล่าว  และอาการของโรคยังส่งผลกระทบกับกิจวัตรประจำวัน การเรียน การใช้ชีวิตของนักศึกษา 


อาจารย์สุธาสินี  กล่าวต่อไปว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.เล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า การดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เบื้องต้น และหน่วยงานที่ให้การดูแล ให้คำปรึกษา รวมถึงช่องทางการส่งต่อผู้ป่วยดังกล่าว เพื่อรับการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกวิธีและทันท่วงที อันจะเป็นการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาผู้มีภาวะซึมเศร้า หรือป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ให้หายเป็นปกติ  ดังนั้นเมื่อเร็ว ๆนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมข. จึงได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “TEEN DEPRESSION ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น เรื่องวุ่นๆของคนวัยมันส์”  โดยมีรศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า  สถานการณ์ปัจจุบันของการเกิดภาวะซึมเศร้าในนักศึกษา รวมถึงวิธีการดูแล ช่วยเหลือ และช่องทางการส่งต่อผู้มีภาวะซึมเศร้า เพื่อรับการรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 


“สำหรับการดูแลนักศึกษา เพื่อหลีกห่างจากภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้า คณะได้จัดให้มีระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นที่พึ่งของนักศึกษา รับฟังปัญหา และให้การปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาทุกคน เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและเรียนได้ตรงกับความสามารถความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดตลอด 4 ปีที่เข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัย  และสามารถก้าวไปเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด”อาจารย์สุธาสินี  กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code