ภาคเอกชนขานรับประชารัฐ เร่งจ้างงานคนพิการ

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 


ภาคเอกชนขานรับประชารัฐ เร่งจ้างงานคนพิการ thaihealth


แฟ้มภาพ


เอกชนรับลูกนโยบายประชารัฐ ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการครบ 100% ตามกฎหมายกำหนดในปี 2561


นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในฐานะภาคเอกชนที่มีการจ้างงานคนพิการในอุตสาหกรรม มีความเป็นห่วงปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคมดำเนินงานสานพลังประชารัฐคณะที่ 13 โดยมีเป้าหมายในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าในปี 2560 ต้องมีการจ้างงานคนพิการ 90% ของจำนวนคนพิการที่ต้องจ้างตามกฎหมายทั้งสิ้น 6.1 หมื่นคน โดยปัจจุบันมีการจ้างงานอยู่แล้วประมาณ 3.9 หมื่นคน จะต้องมีการจ้างเพิ่มอีก 1.6 หมื่นคน และในปี 2561 คาดว่าจะมีการจ้างงานคนพิการได้ครบ 100% หรือว่าจ้างอีกประมาณ 1.5 หมื่นคน ปัจจุบันคนพิการมีอยู่ประมาณ 1.9 ล้านคน เป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 1.6 แสนคน ส่วนที่ไม่ได้ลงทะเบียนมี 3 แสนคน ซึ่งมีความต้องการในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติเช่นกัน จึงต้องมีการขยายโอกาสอย่างกว้างขวาง


นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคประชาสังคม กล่าวว่า คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมได้พิจารณา และเห็นชอบขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมที่เร่งด่วน โดยตั้งเป้าหมายจากความร่วมมือ 3 ภาคส่วนร่วมผลักดันแต่ละประเด็นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้นี้ หรือ 5 ควิกวิน ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.จ้างงานคนพิการ โดยเพิ่มการจ้างงานคนพิการในภาครัฐให้ครบ 1.5 หมื่นราย ในภาคเอกชนให้ครบปี 2561 2.จ้างงานผู้สูงอายุที่ปัจจุบัน 90% มีศักยภาพที่ทำงานได้ 3.การออมเพื่อการเกษียณอายุ เป้าหมายแรกคือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออม และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับประชากรกลุ่มต่างๆ 4.พัฒนาที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศที่เหมาะสมเพื่อรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ และ 5.ความปลอดภัยบนถนน

Shares:
QR Code :
QR Code